Dabasgāzes izcelsme un kvalitātes parametri

Informācija par 2016.gadā piegādātās dabasgāzes izcelsmi*

Akciju sabiedrība „Gaso” informē, ka visa dabasgāze, kas 2016. gadā tikusi piegādāta galalietotājiem Latvijas Republikā, ir tikusi importēta no Krievijas Federācijas. Dabasgāzes avotu Latvijas Republikā nav.

*Informācija sniegta, izpildot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2017. gada 9. marta lēmuma Nr. 1/6 „Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem” 11.punkta noteikumus.

Dabasgāzes kvalitātes parametri

 

Nr. p. k.
Parametri
Mērvienība
Vērtība
Pārbaudes metodika
1.
Vobbes skaitlis (indekss) – WS,b
bāzes temperatūras apstākļos
(sadegšana/mērīšana) 25/20 oC
MJ/m3
47,02–51,98
LVS EN ISO 6976: 2007 L
kcal/m3
11231–12415
kWh/m3
13,06–14,44
2.
Augstākais sadegšanas siltums (GCV)
20 °C un 101,325 kPa bāzes temperatūras apstākļos (sadegšana/mērīšana) 25/20 °C
MJ/m3
≥ 34,87
LVS EN ISO 6976: 2007 L
kcal/m3
≥ 8329
kWh/m3
≥ 9,69
3.
Zemākais sadegšanas siltums (NCV)
20 °C un 101,325 kPa bāzes temperatūras apstākļos (sadegšana/mērīšana) 25/20 °C
MJ/m3
≥ 31,82
LVS EN ISO 6976: 2007 L
kcal/m3
≥ 7600
kWh/m3
≥ 8,83
4.
Relatīvais blīvums – d
 
0,55–0,70
LVS EN ISO 6976: 2007 L
5.
Sērs kopā – S
g/m3
≤ 0,03
LVS EN ISO 6974-1:2012
6.
Sērūdeņradis + karbonilsulfīds H2S + COS (kā S)
g/m3
≤ 0,02
LVS EN ISO 6326-1:2009
7.
Merkaptāni – RHS (kā S)
g/m3
≤ 0,036
LVS EN ISO 6326-1:2009
8.
Metāns – CH4
mol %
≥ 90
LVS EN ISO 6974-1:2012
9.
Slāpeklis – N2
mol %
≤ 3
LVS EN ISO 6974-1:2012
10.
Skābeklis – O2
mol %
≤ 1,0
LVS EN ISO 6974-1:2012
11.
Oglekļa dioksīds – CO2
mol %
≤ 2,5
LVS EN ISO 6974-1:2012
12.
Metāna skaitlis
 
≥ 65
LVS 459:2014
13.
Mehāniskie piemaisījumi
g/m3
≤ 0,001
LVS 459:2014
14.
Ogļūdeņražu rasas punkts – HC DP, pie 1–70 bar
°C
≤ –2
ISO/TR 12148:2009
15.
Ūdens rasas punkts – H2O DP, pie 40 bar
°C
≤ –10
LVS EN ISO 11541:2003
16.
Ūdeņradis – H2
mol %
≤ 0,1
LVS EN ISO 6974-1:2012
17.
Gāzes smakas intensitāte pie 1 % koncentrācijas gaisā vai odorizācijas pakāpes pārbaude ar aparātu metodi
balles
ne mazāk kā 3
LV NS GS-01:2009
mg/m3
ne mazāk kā 3

 

Piezīmes
1. LVS EN ISO 6326-1:2009 "Dabasgāze. Sēra savienojumu noteikšana. 1. daļa: Vispārīgs ievads (ISO 6326-1:2007)".
2. LVS EN ISO 6974-1:2012 "Dabasgāze. Sastāva un saistītās nenoteiktības noteikšana ar gāzes hromatogrāfijas metodi. 1. daļa: Vispārīgās vadlīnijas un sastāva aprēķini" (ISO 6974-1:2012)".
3. LVS EN ISO 6976:2007 L "Dabasgāze. Siltumradītspējas aprēķins, blīvums, relatīvais blīvums un sastāva Vobbes indekss".
4. LVS EN ISO 11541:2003 "Dabasgāze – Ūdens satura noteikšana augstā spiedienā".
5. ISO/TR 12148:2009 "Dabasgāze. Spoguļa tipa instrumentiem kalibrēšana ogļūdeņraža rasai".
6. LVS 459:2014 "Dabasgāze. Gāzu īpašības, parametri, kvalitātes novērtēšana".
7. LV NS GS-01:2009 "Ogļūdeņražu gāzes. Odorizācijas pārbaudes metodes".

Dabasgāzes drošības datu lapa