Darbu veikšanas atļauja gāzesvadu un gāzapgādes iekārtu aizsargjoslā

Pirms veikt  būvniecības, labiekārtošanas, ēku renovācijas, rakšanas, žoga uzstādīšanas vai citus līdzīgus darbus gāzesvadu un gāzapgādes iekārtu aizsargjoslā, ir jāsaņem no GASO “Darbu veikšanas atļauja gāzesvadu un gāzapgādes iekārtu aizsargjoslā” (DVA).

 

Kāpēc jāsaņem darbu veikšanas atļauja?

DVA saņemšanas nolūks ir nodrošināt, lai plānotie darbi gāzesvadu un to iekārtu tuvumā noritētu droši, piemēram, lai netiktu bojāts gāzesvads un nenotiktu dabasgāzes noplūde.
DVA saņemšanu nosaka Būvniecības procesu reglamentējošie normatīvie akti, tai skaitā Aizsargjoslu likums.
DVA izsniegšana, kā arī objektā esošo gāzesvadu uzrādīšana dabā un veicamo darbu uzraudzība visā izpildes periodā ir BEZMAKSAS pakalpojums.

 

Kam ir jāpiesaka darbu veikšanas atļauja saņemšana?

DVA saņemšana ir jāpiesaka darbu veicējam, kurš plāno veikt darbus gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju ekspluatācijas aizsargjoslā. Šis darbu veicējs var būt būvkomersants, kurš izpilda pasūtījumu, vai fiziskā persona, kas savām vajadzībām savā īpašumā pats veic būvdarbus, piemēram, uzstādot žogu.
Darbu veicējs ir atbildīgs, lai darbu izpildes gaitā netiek bojāts gāzesvads, gāzapgādes iekārtas.

 

Kā saņemt darbu veikšanas atļauju?

Aizpildi pieteikuma formu GASO e-pieteikuma vietnē.

GASO izskatīs pieteikumu un nosūtīs DVA uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi piecu darbdienu laikā pēc visas informācijas saņemšanas. Ja DVA sagatavošanai būs nepieciešams ilgāks laiks papildu informācijas iegūšanai, GASO sazināsies ar pieteikuma iesniedzēju, izmantojot pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.

Pieteikuma aizpildīšanai un iesniegšanai nav nepieciešams autorizēties, bet pieteikumam būs jāpievieno ar drošu elektronisko parakstu parakstīti dokumenti.

 

Dokumenti, kas jāpievieno pieteikuma formai

Dokumentu saraksts ir atkarīgs no tā, kurš ir darbu veicējs – juridiska vai fiziska persona:

Nr. Fiziska persona Juridiska persona (t.sk. būvkomersants)
1. Aizpildīts un ar drošu elektronisko parakstu parakstīts apliecinājums Aizpildīts un ar drošu elektronisko parakstu parakstīts apliecinājums
2.

Būvniecības ieceres dokumentācija, kas attiecas uz darbiem gāzesvada/iekārtas aizsargjoslā (PDF, JPG, DNG, DWG), ja attiecīgie dokumenti nav reģistrēti būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Ja  darbu veikšanai tā nav nepieciešama – novietojuma plāns, situācijas shēma vai skice, kas grafiski attēlo ieplānoto darbu atrašanās vietu gāzesvada tuvumā.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pilnvara, ja 1. punktā norādīto apliecinājumu paraksta juridiskās personas attiecīgi pilnvarotais pārstāvis, kurš nepārstāv juridisku personu uz statūtu pamata.
3. Būvniecības ieceres dokumentācija vai tās fragmenti (shēma), kas attiecas uz darbiem gāzesvada/iekārtas aizsargjoslā (PDF, JPG, DNG, DWG), ja attiecīgie dokumenti nav reģistrēti būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
4. Citi dokumenti, kas nav reģistrēti būvniecības informācijas sistēmā (BIS), jāiesniedz pēc nepieciešamības – informācija par iepriekš saskaņotām atkāpēm no normatīvo aktu prasībām, iesniegumi par noslēgierīču un tīkla ierīču izvadu pagarināšanu.
5 Veicot komunikācijas izbūves darbus tuvāk par 1,5 metriem no gāzesvada ārējas malas (ja netiek noteiktas papildu tehniskās prasības) garenvirzienā vai šķērsojot gāzesvadu, pielietojot beztranšejas metodi, ir  jāiesniedz darbu veikšanas plāns (DVP) gāzesvadu aizsardzībai  (PDF, JPG, DNG, DWG, EDOC).

 

v8