Izmaksas

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Tehniskie noteikumi tiek izsniegti bez maksas mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

KOPĒJĀS PIESLĒGUMA IZMAKSAS

Par katru jaunu dabasgāzes pieslēgumu gāzapgādes sistēmai vai esošās atļautās slodzes palielināšanu klienti maksā AS „Gaso” kopējās pieslēguma izmaksas, kas sastāv no pieslēguma maksas un tehniskām izmaksām.

Pieslēguma maksa ir vienreizējs maksājums, kas nepieciešams kopējās slodzes nodrošināšanai visā Latvijas gāzapgādes sistēmā. Pieslēguma maksu maksā visi sistēmas lietotāji, kuru dabasgāzi patērējošām iekārtām tiks veikts pieslēgums.

Tehniskās izmaksas ir izmaksas par iekārtu un gāzesvadu pārbaudi, dabasgāzes ielaišanu sistēmā, pieslēguma dokumentu noformēšanu, komercuzskaites mēraparāta pievienošanu un noplombēšanu. Tehniskās izmaksas nosaka atbilstoši AS „Gaso” apstiprinātam cenrādim, atkarībā no pieslēguma veida.

Tehniskās izmaksas jaunizbūvētā pazemes gāzesvada (pievada) un gāzes iekšvadu izbūves kontrolei, pievienošanai sadales gāzesvadam, dabasgāzes padevei līdz Lietotāja aparatūrai - 231.28 EUR (bez PVN 21%).

Tehniskās izmaksas gazificētā objekta iekšvadu izbūves vai rekonstrukcijas procesa kontrolei un gāzes padevei līdz Lietotāja gāzes aparatūrai - 102.40 EUR (bez PVN 21%).


PIESLĒGUMA MAKSA
 

Atļautā slodzes grupa Atļautā maksimālā slodze  (m3/h) Pieslēguma maksa, EUR (bez PVN) 
Pieslēgums pie esošas sadales sistēmas Pieslēgums izbūvējot jaunu sadales gāzesvada posmu Pieslēgums palielinot esošo atļauto maksimālo slodzi, pārejot nākošajā slodzes grupā
1

2,5 līdz 16,0 

(dzīvokļiem un nedzīvojamām telpām)

200,00 200,00

 

 -

2 no 2,6 līdz 6  700,00 700,00

 

-

no 6,1 līdz 10
no 10,1 līdz 16
3 no 16.1 līdz 25  800,00  40% līdz 20% no sadales gāzesvada būvniecības faktiskajām izmaksām 100,00
no 25,1 līdz 40 
no 40,1 līdz 65 
4 no 65,1 līdz 300 900,00 100,00
5 no 300,1 līdz 500 1 000,00 100,00
6 virs 500,1 1 100,00 100,00

 

Jaungazificējama daudzdzīvokļu ēka, kurā paredzēts vienots dabasgāzes apkures katls un/vai dzīvokļos paredzēts uzstādīt dabasgāzes pavardus ar kopēju komercuzskaites mēraparātu visai ēkai, tiek pieņemts kā vienots gazifikācijas objekts. Pieslēguma maksu nosaka ņemot vērā Lietotājam nepieciešamo kopējo atļauto maksimālo slodzi.


Papildus jebkuram pieslēgumam jāveic maksājums par tehniskām izmaksām (skatīt augstāk – Kopējās pieslēguma izmaksas).
 

Akciju sabiedrības “Gaso” metodika kopējo pieslēguma izmaksu noteikšanai dabasgāzes lietotāju gāzapgādes sistēmu pievienošanai pie dabasgāzes sadales vadiem un atļautās slodzes palielināšanai

KOPĒJO PIESLĒGUMA IZMAKSU VEIDI UN LIELUMI SADALES GĀZESVADA PROJEKTĒŠANA UN BŪVNIECĪBA (LĪDZ 200 METRIEM) 

Atsevišķos gadījumos mājas vai dzīvokļa pieslēguma izbūvei papildus ir nepieciešama sadales gāzesvada būvniecība, par ko AS “Gaso” izsniedz tehniskos noteikumus sadales gāzesvada projektēšanai.

Aptuvenās izmaksas:
- Sadales (ielas) gāzesvada projektēšana - izmaksas atkarīgas no izvēlētā projektēšanas uzņēmuma, projekta sarežģītības un objekta atrašanās vietas, kurā paredzēta gāzesvada izbūve. Lai noteiktu korektas projektēšanas izmaksas nepieciešams veikt cenu aptauju projektēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams topogrāfijas uzmērījums, tā aptuvenās izmaksas ir sākot no 300 EUR/ha. Sadales gāzesvada projektēšanas izmaksas (bez topogrāfijas) ir sākot no 1000 EUR.
- Sadales (ielas) gāzesvada būvdarbu izmaksas atkarīgas no inženiertīklu izvietojuma, ielas seguma, izvēlētā būvniecības uzņēmuma un projekta sarežģītības, tās ir sākot no 80 EUR/m.

 


PIEVADU PROJEKTĒŠANA UN IZBŪVE

Pievada projektēšanas un būvdarbu izmaksas ir atkarīgas no projekta sarežģītības, objekta atrašanās vietas, inženiertīklu novietojuma, ielas (ceļa) seguma kā arī no klienta nolīgto projektēšanas, būvdarbu un topogrāfijas uzņēmumu pakalpojumu izcenojumiem.

Pirms pievada būvprojekta izstrādes nepieciešams topogrāfijas uzmērījums (vai cita pamatne, atbilstoši Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumos noteiktajam). Projektēšanas aptuvenās izmaksas ir sākot no 600 EUR (bez topogrāfijas izmaksām).

Gāzesvada pievada būvdarbu izmaksas atkarīgas no ielas (ceļa) seguma, izvēlētā būvniecības uzņēmuma un projekta sarežģītības, tās ir sākot no 1700 EUR.

 

IEKŠVADU PROJEKTĒŠANA UN MONTĀŽA

Iekšvadu projektēšanas un montāžas izmaksas ir atkarīgas no klienta nolīgto projektēšanas, būvniecības, dūmvadu un ventilācijas pārbaudes uzņēmumu pakalpojumu izcenojumiem.

Aptuvenās izmaksas:
- Dūmvadu un ventilācijas kanālu pārbaude - drīkst veikt tikai sertificēts dūmvadu tīrītājs, aptuveni 50 - 100 EUR.
- Iekšvadu projektēšana - izmaksas atkarīgas no izvēlētā projektēšanas uzņēmuma, kā arī no projekta sarežģītības, sākot no 500 EUR.
- Iekšvadu montāža - izmaksas atkarīgas no izvēlētā būvniecības uzņēmuma, kā arī no veicamo darbu apjoma, sākot no 800 EUR, lielākos un sarežģītākos objektos (komunālie, ražošanas u.c.) vairāk.

 


APARATŪRAS IEGĀDE

Dabasgāzes aparatūras aptuvenās izmaksas:
- Apkures katla aptuvenās izmaksas - atkarībā no tā automatizācijas pakāpes ir 1000 - 3000 EUR, lielākiem objektiem (komunālie, ražošanas u.c) vairāk.
- Ūdens sildītāja aptuvenās izmaksas ir 600 - 1500 EUR, ja aparāts nepieciešams tikai karstā ūdens sagatavošanai, lielākiem objektiem (komunālie, ražošanas u.c.) vairāk.
- Dabasgāzes pavarda aptuvenās izmaksas ir sākot no 150 EUR.

v8