Izmaksas

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Tehniskie noteikumi tiek izsniegti bez maksas mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

KOPĒJĀS PIESLĒGUMA IZMAKSAS

Par katru jaunu dabasgāzes pieslēgumu gāzapgādes sistēmai vai esošās atļautās slodzes palielināšanu klienti maksā AS „Gaso” kopējās pieslēguma izmaksas, kas sastāv no pieslēguma maksas un tehniskām izmaksām.

Pieslēguma maksa ir vienreizējs maksājums, kas nepieciešams kopējās slodzes nodrošināšanai visā Latvijas gāzapgādes sistēmā. Pieslēguma maksu maksā visi sistēmas lietotāji, kuru dabasgāzi patērējošām iekārtām tiks veikts pieslēgums.

Tehniskās izmaksas ir izmaksas par iekārtu un gāzesvadu pārbaudi, dabasgāzes ielaišanu sistēmā, pieslēguma dokumentu noformēšanu, komercuzskaites mēraparāta pievienošanu un noplombēšanu. Tehniskās izmaksas nosaka atbilstoši AS „Gaso” apstiprinātam cenrādim, atkarībā no pieslēguma veida.

Tehniskās izmaksas jaunizbūvētā pazemes gāzesvada (pievada) un gāzes iekšvadu izbūves kontrolei, pievienošanai sadales gāzesvadam, dabasgāzes padevei līdz Lietotāja aparatūrai - 227.90 EUR (bez PVN 21%).

Tehniskās izmaksas gazificētā objekta iekšvadu izbūves vai rekonstrukcijas procesa kontrolei un gāzes padevei līdz Lietotāja gāzes aparatūrai - 100.52 EUR (bez PVN 21%).


PIESLĒGUMA MAKSA
 

Atļautā slodzes grupa Atļautā maksimālā slodze  (m3/h) Pieslēguma maksa, EUR (bez PVN) 
Pieslēgums pie esošas sadales sistēmas Pieslēgums izbūvējot jaunu sadales gāzesvada posmu Pieslēgums palielinot esošo atļauto maksimālo slodzi, pārejot nākošajā slodzes grupā
1

2,5 līdz 16,0 

(dzīvokļiem un nedzīvojamām telpām)

200,00 200,00

 

 -

2 no 2,6 līdz 6  700,00 700,00

 

-

no 6,1 līdz 10
no 10,1 līdz 16
3 no 16.1 līdz 25  800,00  40% līdz 20% no sadales gāzesvada būvniecības faktiskajām izmaksām 100,00
no 25,1 līdz 40 
no 40,1 līdz 65 
4 no 65,1 līdz 300 900,00 100,00
5 no 300,1 līdz 500 1 000,00 100,00
6 virs 500,1 1 100,00 100,00

 

Jaungazificējama daudzdzīvokļu ēka, kurā paredzēts vienots dabasgāzes apkures katls un/vai dzīvokļos paredzēts uzstādīt dabasgāzes pavardus ar kopēju komercuzskaites mēraparātu visai ēkai, tiek pieņemts kā vienots gazifikācijas objekts. Pieslēguma maksu nosaka ņemot vērā Lietotājam nepieciešamo kopējo atļauto maksimālo slodzi.


Papildus jabkuram pieslēgumam jāveic maksājums par tehniskām izmaksām (skatīt augstāk – Kopējās pieslēguma izmaksas).
 

Akciju sabiedrības “Gaso” metodika kopējo pieslēguma izmaksu noteikšanai dabasgāzes lietotāju gāzapgādes sistēmu pievienošanai pie dabasgāzes sadales vadiem un atļautās slodzes palielināšanai

KOPĒJO PIESLĒGUMA IZMAKSU VEIDI UN LIELUMI SADALES GĀZESVADA PROJEKTĒŠANA UN BŪVNIECĪBA (LĪDZ 200 METRIEM) 

Atsevišķos gadījumos mājas vai dzīvokļa pieslēguma izbūvei papildus ir nepieciešama sadales gāzesvada būvniecība, par ko informē AS “Gaso”. Pievada projektēšanas un būvniecības izmaksas ir atkarīgas no klienta nolīgto projektēšanas, būvniecības un topogrāfijas uzņēmumu pakalpojumu izcenojumiem.

Aptuvenās izmaksas:
- Sadales (ielas) gāzesvada projektēšana ar topogrāfiju - izmaksas atkarīgas no izvēlētā projektēšanas uzņēmuma, projekta sarežģītības un pilsētas, kurā paredzēta gāzesvada izbūve (aptuveni 600 EUR līdz 100m garam gāzesvadam, 900 EUR līdz 200m garam gāzesvadam).
- Sadales (ielas) gāzesvada būvniecība - izmaksas atkarīgas no ielas seguma, izvēlētā būvniecības uzņēmuma un projekta sarežģītības (50-60 EUR/m).

IEKŠVADU PROJEKTĒŠANA UN MONTĀŽA

Iekšvadu projektēšanas un montāžas izmaksas ir atkarīgas no klienta nolīgto projektēšanas, būvniecības un dūmvadu un ventilācijas pārbaudes uzņēmumu pakalpojumu izcenojumiem.

Aptuvenās izmaksas:
- Dūmvadu un ventilācijas kanālu pārbaude - drīkst veikt tikai licencēts dūmvadu tīrītājs (aptuveni 20-40 EUR).
- Iekšvadu projektēšana - izmaksas atkarīgas no izvēlētā projektēšanas uzņēmuma, kā arī no projekta sarežģītības (aptuveni 140-220 EUR).
- Iekšvadu montāža - izmaksas atkarīgas no izvēlētā būvniecības uzņēmuma, kā arī no veicamo darbu apjoma (aptuveni 430-570 EUR, lielākos un sarežģītākos objektos līdz 1400 EUR un vairāk).

APARATŪRAS IEGĀDE 

Dabasgāzes aparatūras aptuvenās izmaksas:
- Apkures katla aptuvenās izmaksas ir 570-1280 EUR, lielākiem objektiem vairāk.
- Ūdens sildītāja aptuvenās izmaksas ir 170-290 EUR, lielākiem objektiem vairāk.
- Dabasgāzes pavarda aptuvenās izmaksas ir 120-720 EUR, lielākiem objektiem vairāk. 

v8