Korporatīvā pārvaldība

PĀRVALDĪBAS DOKUMENTI

Statūti
Padomes nolikums
Valdes reglaments
Nacionālās drošības likuma prasības līdzdalības iegūšanai 
GASO Trauksmes celšanas sistēmas shēma
(LV) Uzņēmējdarbības ētikas kodekss / (EN) Code of Conduct / (RU) Кодекс этики
Vides politika / Vides kodekss (Vides politikā ietverto darbības principu kopsavilkums)

 

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

AS “Gaso” kopš 2018. gada ir Apvienoto Nāciju Organizācijas korporatīvās sociālās atbildības programmas Global Compact dalībnieks. Šajā programmā iekļautie principi cilvēktiesību, darba tiesību, vides aizsardzības un pretkorupcijas jomās kalpo par pamatu visiem starptautiskajiem korporatīvās sociālās atbildības standartiem. Izmantojot ANO Global Compact piedāvāto pašnovērtējuma rīku, AS “Gaso” katru gadu gatavo korporatīvās sociālās atbildības ziņojumu, kas tiek publicēts AS “Gaso” un Global Compact interneta vietnēs. Ar programmu var iepazīties: GlobalCompact.org  

Ziņojums par 2021. gadu
Ziņojums par 2020. gadu
Ziņojums par 2019. gadu
Ziņojums par 2018. gadu
Ziņojums par 2017. gadu

 

LICENCES

Licence dabasgāzes sadalei

 

SERTIFIKĀTI

Energopārvaldības sistēmas sertifikāts ISO 50001:2018

 

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS APRAKSTS

AS “Gaso” ir viens akcionārs – AS “Latvijas Gāze”, kurš ir koncerna mātesuzņēmums. AS “Gaso” nav patiesā labuma guvēju (fizisko personu, kurām būtu vismaz 25% tieša vai netieša līdzdalība uzņēmumā). 

AS “Gaso” ir 39 900 000 akciju ar nominālvērtību 1,00 EUR. AS “Gaso” akcijas ir dematerializētas vārda akcijas. Visas akcijas dod to īpašniekiem vienādas tiesības, konkrēti: tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu, kā arī balsstiesībām akcionāru sapulcē.

AS “Gaso” pārvaldes institūcijas ir akcionāru sapulce, padome un valde.

Tāpat kā AS “Latvijas Gāze”, AS “Gaso” uzņēmuma padome darbojas 11 locekļu sastāvā, savukārt AS “Gaso” valde darbojas 5 valdes locekļu sastāvā. Padomi ieceļ akcionāru sapulce, savukārt valdi ieceļ padome.

Gan padomes, gan valdes pilnvaru termiņš ir 3 gadi. Ņemot vērā to, ka AS “Gaso” ir tikai viens īpašnieks, saskaņā ar Komerclikumā paredzēto izņēmumu, gadījumā, ja atkāpjas vai tiek atsaukti atsevišķi padomes locekļi, pārvēlē vienīgi padomes locekļus uz vakantajām vietām, nevis visu padomi.

Padomē līdz šim nav veidotas atsevišķas komitejas. Valdes locekļiem ir noteiktas atbildības jomas.

AS “Gaso” gada pārskatu revidē neatkarīgs revidents, kuru ieceļ akcionāru sapulce. AS “Gaso” nav izveidota iekšējā revīzijas komiteja, savukārt iekšējais auditors ir pakļauts uzņēmuma valdei.

AS “Gaso” finanšu pārskats tiek konsolidēts AS “Latvijas Gāze” konsolidētajā finanšu pārskatā, kā arī saskaņā ar Koncernu likumu tiek gatavots atkarības pārskats.

Uz AS “Gaso” pārvaldību un akcionāru struktūru attiecas divas papildu prasības. Pirmkārt, AS “Gaso” kā sadales sistēmas operators saskaņā ar Nacionālās drošības likumu ir iekļauts nacionālajai drošībai nozīmīgu komercsabiedrību sarakstā, kas paredz vairākus ierobežojumus AS “Gaso” dalībniekiem (vairāk skatīt dokumentā Nacionālās drošības likuma prasības līdzdalības iegūšanai). Otrkārt, AS “Gaso” kā sadales sistēmas operatoram, kura īpašnieks ir dabasgāzes tirgotājs, saskaņā ar Enerģētikas likuma prasībām ir noteiktas īpašas neatkarības prasības tādās jomās kā uzņēmuma pārvaldība, identitātes nodalīšana, savstarpējie pakalpojumi ar mātesuzņēmumu, vienlīdzības nodrošināšana visiem dabasgāzes tirgotājiem un lietotājiem (vairāk skatīt sadaļu Neatkarības ziņojums).
 

DIVIDENŽU POLITIKA 

AS “Gaso” finanšu un dividenžu politika ir noteikta uzņēmuma Statūtos:

  • lai sasniegtu stabilu finansiālo bāzi, AS “Gaso” uzturēs adekvātas pašu kapitāla un piesaistīto līdzekļu attiecības. Lai to sasniegtu, no tīrās peļņas pēc visu nodokļu nomaksas, tiks izdarīti nesadalītās peļņas atskaitījumi, cik vien ilgi tas būs nepieciešams;
  • AS “Gaso” darbosies saskaņā ar tādiem pamatprincipiem, lai nodrošinātu atbilstošu tīro peļņu pēc visu nodokļu nomaksas;
  • atbilstošu dividenžu izmaksa akcionāriem tiks veikta par katru finanšu gadu, bet ārkārtas dividenžu (Komerclikuma izpratnē) izmaksa tiks veikta saskaņā ar Komerclikuma prasībām un Statūtu 6.11. un 6.12.punktu;
  • dividendes tiks izmaksātas tikai no AS “Gaso” rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem.

AS “Gaso” veiktās dividenžu izmaksas (norādīts lēmuma pieņemšanas datums):

  • 2021.10.25. - 1 596 000 EUR jeb 0,04 EUR uz katru akciju
  • 2021.07.19. - 6 783 000 EUR jeb 0,17 EUR uz katru akciju
  • 2020.10.26. - 8 778 000 EUR jeb 0,22 EUR uz katru akciju
  • 2019.10.28. - 9 975 000 EUR jeb 0,25 EUR uz katru akciju
  • 2018.11.05. - 7 182 000 EUR jeb 0,18 EUR uz katru akciju
  • 2018.06.18. - 1 795 500 EUR jeb 0,045 EUR uz katru akciju
v8