Meklēšana

Meklēšanas rezultāti:

2021. gada 30. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes sēdē tika apstiprināti jaunie AS “Gaso” dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi 4,5 gadu ilgam regulatīvajam periodam no 2021. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 31. decembrim. Saskaņā ar “Dabasgāzes sadales sistēmas paka...
Saskaņā ar Ministru kabineta “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumiem” Nr. 78 (Noteikumi), Lietotāja norēķiniem ar dabasgāzes Tirgotāju par patērēto dabasgāzi, kā arī saņemtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem Sadales sistēmas operators uzskaitīto dabasgāzes daudzumu pārrēķina kWh, izmant...
Sadales sistēmas operators saskaņā ar Ministru kabineta “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumu” 82. 2. punktu ir izstrādājis un publicē savā mājaslapā: Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma prognozēšanas modelis ...
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, sadales sistēmas operators ir izstrādājis un publicē savā mājaslapā Sadales sistēmas pakalpojumu līgumu. Pieteikums sadales sistēmas lietošanai Sadales sistēmas pakalpojumu līgums Pieteiku...
Tarifs sastāv no mainīgās un fiksētās maksas komponentes: Mainīgā maksa atkarīga no patērētā dabasgāzes apjoma gadā. Pēc patērētā dabasgāzes gada apjoma objektam tiek noteikta atbilstošā tarifa grupa. Fiksētā maksa atkarīga no gazificētā objekta pieslēguma atļautās maksimālās vai p...
Veidlapas 1. Fiziskas personas pieteikums gāzapgādei 2. Pieteikums atļautās slodzes samazināšanai/palielināšanai gazificētā objektā 3. Pieteikums esošā gāzes aparāta vai iekārtas nomaiņai/pārvietošanai lietotājiem līdz 16m3/h 4. Pieteikums gāzapgādes pārtraukšanai ārējos tīklos ...
GASO izsniedz tehniskos noteikumus: jaunu dabasgāzes gāzesvadu sistēmu projektēšanai, jaunu pieslēgumu ierīkošanai; esošo dabasgāzes sistēmu un iekārtu pārbūvei, aparātu nomaiņai, gāzesvadu pārvietošanai; sistēmā ievadāmās gāzes ievadīšanai dabasgāzes sadales gāzesvadu sistēmā; ar gāzapgādes...
Lai uzņēmums varētu nodarboties ar dabasgāzes tirdzniecību, tam ir nepieciešams: 1 reģistrēties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) Dabasgāzes tirgotāju reģistrā 2 noslēgt pārvades sistēmas pakalpojumu līgumu ar Pārvades sistēmas operatoru un saņemt P...
Kopējās pieslēguma izmaksas = pieslēguma maksa + tehniskās izmaksas Kopējās pieslēguma izmaksas jāmaksā par katru: jaunu dabasgāzes pieslēgumu gāzapgādes sistēmai; esošās atļautās slodzes palielināšanu. TEHNISKIE NOTEIKUMI Tehniskie noteikumi tiek izsniegti ...
2023. gada 12. janvārī stājās spēkā jauna Sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtība dabasgāzes lietotājiem - tirgus dalībniekiem 1. pielikums – Komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksācijas akts 2. pielikums - Pieteikums dabasgāzes piegādes pārtraukšanai Tirgus dalībnieks – ...
Pieslēdz gāzes apkuri! Dabasgāze tagad (nākotnē – biometāns): ir dabai draudzīgākais kurināmais ir ērta lietošanā tiek piegādāta no ASV, Norvēģijas un Kataras. GASO ir izbūvējis jaunu sadales gāzesvadu sistēmu, lai Tu varētu pieslēgt savai privātmājai dabasgāzi (nākotnē ...
Izvēloties dabasgāzi, iegūsi drošu un nepārtrauktu apgādi ar augstas kvalitātes kurināmo mājokļa un citu telpu apsildei vai ražošanas procesa nodrošināšanai. Soļi līdz gāzes pieslēgumam 1 Noskaidro, vai iespējams pieslēgums Noskaidro, vai īpašuma tuvumā atrodas sad...
Gāzes padeves atjaunošana Padeves atjaunošana, izņemot aklo starpliku skaitītāja ieejā Pakalpojuma cena – 34,42 EUR (ieskaitot PVN) Padeves atjaunošana, izņemot aklo starpliku skaitītāja ieejā, un plīts pievienošana Pakalpojuma cena – 44,65 EUR (ieskaitot PVN) (pakalpojuma cenā...
Sadales sistēmas operators saskaņā ar Ministru kabineta “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumu” Nr. 78 (Noteikumi) 1804. punktu publicē savā mājaslapā maksimālo universālā pakalpojuma cenu mājsaimniecības lietotājiem, kas aprēķināta saskaņā ar Noteikumu 1803. punktu. M...
Lai GASO varētu īstenot savus sadales sistēmas operatora pienākumus, kuru izpilde galvenokārt nepieciešama sistēmas un līdz ar to arī Lietotāja drošībai, pienākums ir nodrošināt GASO meistaram piekļuvi gāzes sistēmai: mājsaimniecības lietotājam - dienas laikā (no plkst. 8. 00 līdz plkst. 21....
GASO ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, nodrošinot dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. GASO nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību....
Ērtākai informācijas apmaiņai starp dabasgāzes tirgotāju un Sadales sistēmas operatoru (GASO), GASO ir izveidojis Gāzes tirgotāju atbalsta (GTA) sistēmu. Saskaņā ar GTA sistēmas lietošanas noteikumiem, dabasgāzes tirgotājs saņem no GASO šādu informāciju: Lietotāju pārvaldība; Atļauju reģist...
Atļautā maksimālā slodze Atļautā maksimālā slodze ir lielākais dabasgāzes daudzums kubikmetros, ko Lietotājs drīkst izmantot stundā. No atļautās maksimālās slodzes ir atkarīga fiksētā maksa par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumiem. Fiksēto maksu nepiemēro Mājsaimniecības lietotājiem, ja ob...
GASO nodrošina dabasgāzes tirgotājiem un to klientiem šādus pakalpojumus: Visi dabasgāzes Tirgotāji un to klienti drīkst brīvi izmantot www. gaso. lv; Dabasgāzes Tirgotājiem un to klientiem nepieciešamā pamatinformācija tiek publicēta www. gaso. lv un pēc pieprasījuma ir saņemama GASO, Tirg...
GASO Mācību centrs piedāvā mācības un atestāciju pieaugušajiem, kuru darbs saistīts ar: gāzapgādes sistēmu projektēšanu; gazifikācijas sistēmu būvniecību un būvuzraudzību; sadales un lietotāju dabasgāzes sistēmu ekspluatāciju; gāzes iekārtu un aparātu ekspluatāciju; atbildību par lietotā...
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS APRAKSTS DOKUMENTI DIVIDENŽU POLITIKA ĪPAŠNIEKU STRUKTŪRA UN AKCIJAS GASO ir viens akcionārs – AS Eesti Gaas (Igaunija), kurai savukārt arī ir viens īpašnieks - AS Infortar (Igaunija). AS Infortar ir Nasdaq biržas Baltijas oficiālajā sarakstā kotēta k...
Buklets "PIRMS APKURES SEZONAS" Gāzesvadu sistēmu tehniskā apkope Iekšējie gāzesvadi Lai pārliecinātos, ka iekšējie gāzesvadi atbilst tehniskajām un drošības prasībām, GASO regulāri veic gāzesvadu revīzijas un hermētiskuma pārbaudes. Pārbaudes GASO veic bez līguma noslēgšanas ar īpaš...
Tālrunis 67369938 Katru darba dienu 8. 00 - 18. 00 Šis nav paaugstinātas maksas tālrunis. Zvanot no fiksētā vai mobilā tālruņa, maksāsi atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem. Lai noskaidrotu maksu par zvanu, vērsies pie sava operatora. E-pasts info@gaso. lv Avārijas ...
1. Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – Gaso) veic topogrāfisko plānu (turpmāk – plāns, plāni) salīdzināšanu ar Gaso rīcībā esošo informāciju un veic plānu saskaņošanu atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma un Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 281 “Augstas detalizācijas top...
Apkure Kādēļ apkurē izvēlēties dabasgāzi? ĒRTI Dabasgāzes piegāde un izmantošana notiek automātiski – lietotāja uzdevums ir tikai apkures režīma iestatīšana, atkarībā no diennakts stundas, āra gaisa temperatūras un vēlamā komforta līmeņa. Dabasgāzes iekārtas ir kompaktas un n...
Ziņojums par AS “Gaso” atbilstību neatkarības prasībām Rīgā, 2024. gada 28. martā Ziņojums par AS “Gaso” (turpmāk – GASO) atbilstību neatkarības prasībām (turpmāk – Neatkarības ziņojums) sagatavots saska...
I. Vispārīgie noteikumi 1. Privātuma politika sniedz vispārīgu informāciju par kārtību, kādā akciju sabiedrība “Gaso”, reģ. nr. 40203108921, juridiskā adrese Vagonu iela 20, Rīga (turpmāk – Gaso) kā pārzinis veic personas datu apstrādi. 2. Saziņa ar Gaso iespējama: 2. 1. klātienē, G...
2024. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi: Fiksētā maksa Mājsaimniecību lietotājiem ar atļauto slodzi līdz 6m3/h fiksētā maksa pieauga līdz 4,62 EUR mēnesī (bez PVN). Pārējiem lietotājiem, kuru atļautā slodze ir virs 6m3/h, fiksētās ma...
Slodzes samazināšanas iespējas, ir atkarīgas no tā, kāda ir atļautā maksimālā slodze objektā un kādām (cik jaudīgām) dabasgāzes iekārtām dabasgāze objektā tiek lietota. Ja uzstādīto iekārtu kopējā maksimālā slodze ir mazāka nekā objekta atļautā maksimālā slodze, to ir iespējams samazināt. Fiksētā ...
2022. un 2023. gada sākumā ievērojami pieauga dabasgāzes cena, samazinājās lietotājiem nodotās dabasgāzes daudzums un atļautā slodze, kas būtiski ietekmēja GASO darbības rezultātus. Kļuva nepieciešams pārskatīt tarifu struktūru, jo, lai gan 2023. gadā dabasgāzes cena samazinājās, tā joprojām vairāka...
Saskaņā ar Regulatora apstiprināto Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku, GASO ir tiesības pārskatīt diferencēto tarifu struktūru starp tarifu periodiem, ja ir notikušas būtiskas izmaiņas: lietotājiem nodotās dabasgāzes daudzumā; atļautās slodzes pielietoju...
Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi ir tikai viena no komponentēm, kas veido lietotāja gala maksājumu par dabasgāzi. Rēķinu par dabasgāzi veido: dabasgāzes tirdzniecības cena; pārvades sistēmas pakalpojuma tarifs (Conexus); sadales sistēmas pakalpojuma tarifs (GASO); akcīze...
Nepieciešamā dabasgāzes atļautā maksimālā slodze ir atkarīga no tā, kādām un cik jaudīgām dabasgāzes iekārtām (piemēram, gāzes plīts, gāzes ūdens sildītājs vai gāzes apkures katls) savā īpašumā lietosiet dabasgāzi. Iekārtu maksimālo slodzi var atrast iekārtu pasēs. Vairāk informācijas par pieslēguma...
Mainoties īpašuma/lietošanas tiesībām gazificētā objektā, lai izvairītos no liekiem pārpratumiem un neparedzētiem izdevumiem, būtiski ir īstenot sadaļā "Lietotāja maiņa objektā" aprakstītos pasākumus norādītajā secībā. Plašāka informācija par lietotāja maiņu objektā ...
Gazificētajos objektos atbildība starp Lietotāju un GASO tiek noteikta gāzes tīklu piederības robežaktā. Ja šāda akta nav, tad par piederības robežu tiek noteikta vieta uzreiz aiz ievada noslēgierīces....
Dabasgāzes patēriņa noskaidrošanai, lietotājam ir jāreģistrējas Mans GASO portālā: Mans GASO portāls Sadaļā “PATĒRIŅŠ” zem dabasgāzes patēriņa grafika jāizvēlas “Patēriņa izziņa”....
Komercuzskaites mēraparāts, jeb dabasgāzes skaitītājs - mērīšanas līdzeklis vai mērīšanas līdzekļu sistēma dabasgāzes patēriņa uzskaitei norēķinu vajadzībām un atļautās maksimālās slodzes un dabasgāzes parametru kontrolei....
Tehniskos noteikumus var pieprasīt viens no īpašniekiem, bet, izstrādājot projektu, to vajadzēs saskaņot normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumam piemērojams Enerģētikas likuma 19. panta sestā daļa un Dzīvokļa īpašuma likuma III nodaļa “Dzīvokļu īpašnieku...
Dabasgāzes tirgotāja maiņai lietotāja galvenais uzdevums ir sazināties ar izvēlēto jauno tirgotāju un noslēgt ar to dabasgāzes tirdzniecības līgumu. Plašāka informācija par tirgotāja maiņu ...
Aizpildi e-pieteikumu (izvēlne “Noskaidro”) un saņem informāciju par pieslēguma iespējām un turpmākām darbībām....
Tehnisko noteikumu termiņš tiek norādīts tehniskajos noteikumos. Parasti tehnisko noteikumu termiņš ir 3 gadi. Atsevišķos gadījumos tas var būt noteikts īsāks - 2 gadi vai 1 gads....
Tuvojas noslēgumam pirmais dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu periods, ko 2021. gada 30. aprīlī uz 4,5 gadiem apstiprināja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - SPRK) un kas stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Atbilstoši SPRK apstiprinātajā Dabasgāzes sadales sistēmas pa...
Akciju sabiedrība “Gaso” uzsāk publisko apspriešanu par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencēto tarifu struktūras plānotajām izmaiņām (turpmāk – Tarifu struktūras izmaiņas). Akciju sabiedrība “Gaso” saskaņā ar Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu a...
Pusotra mēneša laikā kopš AS “Gaso” klientu ērtībām izstrādājis informatīvu dabasgāzes sadales tarifu salīdzināšanas kalkulatoru mājsaimniecībām un juridiskajiem klientiem, to izmantojuši jau vairāk nekā 3300 klientu. AS “Gaso” klientu ērtībām ir izstrādājusi informatīvu pašr...
Vairāk nekā 16 tūkstoši klientu izmantojuši informatīvo dabasgāzes sadales tarifu salīdzināšanas kalkulatoru mājsaimniecībām un juridiskajiem klientiem, ko klientu ērtībām izstrādājis dabasgāzes sadales operators AS “Gaso”. Kā vēstīts, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apst...
2023. gada 19. decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes sēdē tika apstiprināti AS “Gaso” noteiktie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, izvērtējo...
Akciju sabiedrība "Gaso" turpina skaidrot jauno dabasgāzes sadales tarifa projektu. Jaunais dabasgāzes sadales tarifa projekts sabiedrībā raisījis diskusijas, vai rēķins gala lietotājiem samazināsies, kā līdz šim solīts līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu, vai tomēr pieaugs. Cik izsvērts i...
Reaģējot uz GASO Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifa projektu, interesi par pieslēguma atļautās slodzes samazināšanu izrādījuši gan uzņēmumi, gan arī privātpersonas, meklējot iespējas efektivizēt pieslēgumus un tādējādi samazināt gaid...
Reaģējot uz iedzīvotāju lielo interesi par jaunajiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem un to piemērošanas kārtību, dabasgāzes sadales operators AS “Gaso” atklājis jaunu informatīvo tālruni – 67369938. Patērētājiem aktuālākie ir jautājumi par jaunajiem dabasgāzes sada...
Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – GASO) iesniegusi dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu grozījumu projektu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, gatavojoties diferencēto tarifu struktūras izmaiņām ar 2024. gada 1. janvāri. Tiesības pārskatīt tarifu struktūru sta...
AS “Gaso” vērsusies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, iesniedzot jaunu dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projektu. Tas paredz nelielu fiksētās maksas pieaugumu par 5% otrās līdz astotās tarifu grupas lietotājiem, vienlaikus dabasgāzes sadales tarifs šo tarifu grupu lietotājiem tiks samazināts par 4% līdz 30%.
... vajadzīgas investīcijas, lai GASO varētu nodrošināt drošu un nepārtrauktu gāzes padevi. Uzņēmums katru gadu gāzesvadu drošībā, atjaunošanā, profilaksē un arī dažu jaunu gāzesvadu izbūvē investē aptuveni 10 miljonus eiro. Līdzekļus investīcijām GASO iegūst no dabasgāzes sadales tarifa. Samaksātais sadales tarifs nonāk investīcijās, lai varētu nodrošināt sadales sistēmas operatora GASO sniegtos pakalpojumus. GASO atgādina, ka 2019. gada 1. janvārī stāsies spēkā jaunie dabasgāzes sadales tarifi, ko apstiprināja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Jaunie tarifi nepieciešami, lai pielāgotos esošajai...
Šā gada 15. februārī Latvijas dabasgāzes sadales sistēmas operators (SSO) AS “Gaso” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulators) jauno sadales pakalpojumu tarifu projektu. Ir pagājuši tieši desmit gadi kopš pašreizējo tarifu pieņemšanas: patlaban spēkā esoši...
Akciju sabiedrība “Gaso” vērsusies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, iesniedzot jaunu dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifa projektu, kas paredz samazināt dabasgāzes sadales cenu par 18 līdz 46% vairāk nekā 95% no dabasgāzes lietotājiem, vienlaikus ieviešot fiksētu m...
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi AS “Gaso” iesniegto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifa projektu, kas paredz ieviest fiksētu maksu par pieslēgumu atbilstoši pieslēguma atļautajai slodzei neatkarīgi no dabasgāzes patēriņa apjoma. Vienlaikus dabasgāze...
Akciju sabiedrība “Gaso” vērsusies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, iesniedzot jaunu dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifa projektu, kas paredz samazināt dabasgāzes sadales cenu par 18 līdz 46% vairāk nekā 95% no dabasgāzes lietotājiem, vienlaikus ieviešot fiksētu m...
... Pētersone-Godmane Kādas ir galvenās izmaiņas, kas skars gāzes patērētājus (mājsaimniecības) no nākamā gada 1. janvāra? Līdz šim dabasgāzes patērētājiem svarīgs bija tikai viens lielums, proti, gada patēriņš, neņemot vērā nedz pieslēguma jaudu, nedz jaudas izmantošanas efektivitāti. Spēkā esošais sadales tarifs, kas apstiprināts 2008. gadā, ir atkarīgs tikai no tā, cik daudz klients lieto dabasgāzi, lai gan redzam, ka dabasgāzes reālais patēriņš šajā laikā ir krities par aptuveni 30%. Tas nozīmē, ka mums kā jaunam uzņēmumam, kas šobrīd atbild tikai par sadales sistēmas pakalpojuma nodrošināšanu, bija jāro...
2022.gada 11.augustā stājās spēkā grozījumi Enerģētikas likumā. Galvenās izmaiņas, kas skar dabasgāzes sadales gāzesvadu sistēmu, saistītas ar regulējumu biometāna ievadīšanai sadales gāzesvadu sistēmā (84.1pants). Uz tā pamata GASO pašlaik izstrādā jaunus noteikumus “Dabasgāzes sadales sistēm...
Plāno mazināt maksu par dabasgāzes sadali, bet noteikt fiksētu maksu par pieslēgumuGāzes sadales uzņēmums GASO Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) iesniedzis jaunu dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifa projektu, kas paredz samazināt dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifa main...
No 2019. gada spēkā būs jauni dabasgāzes sadales tarifi, kas šī produkta patērētājiem liks pārvērtēt savas dabasgāzes pieslēguma jaudas, savukārt gāzes apgādes sistēmas operatoram pārliecību par spēju īstenot uzticētās funkcijas.To intervijā Dienas Biznesam stāsta a/s Gaso valdes priekšsēdētāja Ilze...
Saruna ar GASO valdes priekšsēdētāju Ilzi Pētersoni- Godmani par to, kāpēc ticis izveidots šis jaunais uzņēmums, par jauno dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projektu un Latvijas gazifikācijas nākotni.- Jūs esat jauns uzņēmums, kurš gan atrodas vecajās Latvijas gāzes telpās. Pastāstiet, ...
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2023. gada 16. novembrī apstiprināja GASO attīstības plānu turpmākajiem 10 gadiem, kas paredz mērķtiecīgas investīcijas dabasgāzes sadales infrastruktūras attīstībā. GASO 10 gadu attīstības plāns izstrādāts saskaņā ar SPRK padomes 2023. gada 1. feb...
Saistībā ar izmaiņām Enerģētikas likumā kopš 2022. gada 16. septembra spēkā ir jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 567 “Noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā”,...
Izpildot Enerģētikas likuma prasības attiecībā uz dabasgāzes sadales un tirdzniecības pakalpojumu nodalīšanu un sadales sistēmas operatora neatkarību, un pamatojoties uz akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” sadalīšanas lēmumu (apstiprināts akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 201...
... gāzesvadu izbūvē investējam aptuveni 10 miljonus eiro. Pamata investīcijas notiek saistībā ar piegādes drošības celšanu, kā arī norēķinu ar klientiem modernizāciju un efektivitātes paaugstināšanu. Taču prioritāte ir un paliek drošība. Līdzekļus investīcijām mēs iegūstam no tarifa. Samaksātais sadales tarifs nonāk investīcijās, lai varētu nodrošināt sadales sistēmas operatora Gaso sniegtos pakalpojumus. Gazifikācijas pamatā ir ekonomiskais izdevīgums, tādēļ mēs vērtējam iespēju gazificēt ciematus jau pie esošajiem izbūvētajiem gāzesvadiem. Piemēram, nākamgad tiks pieslēgts Ragciems Engures novadā, Zemg...
Akciju sabiedrība „Gaso”, turpmāk - GASO, informē, ka ievērojot Eiropas Savienības regulējuma prasības, no AS „Latvijas Gāze” ir nodalīts dabasgāzes sadales sistēmas operators. GASO ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā un turpmāk nodrošinās dabasgāzes tī...
Dabasgāze ir viens no resursu veidiem, kas sniedz komfortu lielai daļai Latvijas iedzīvotāju gan nodrošinot iespējas apsildīt mājokli, gan gatavot maltītes, taču iedzīvotājiem jāprot to lietot atbildīgi.Apdraud sevi un apkārtējos iedzīvotājusA/s Gaso veic dabasgāzes piegādi aptuveni 412 tūkstošiem o...
Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” informē, ka 2016. gada 11. februāra Enerģētikas likuma grozījumi paredz dabasgāzes sadales sistēmas operatora nodalīšanu no Latvijas Gāzes, izveidojot atsevišķu kapitālsabiedrību un nodrošinot neatkarīgu pārvaldību atbilstoši Enerģētikas likuma 45. panta...
Akciju sabiedrība “Gaso” informē, ka Valsts policija ir reģistrējusi gadījumus, kad viltvārži, uzdodoties par gāzes darbiniekiem, iekļūst privātīpašumos un izdara noziegumus, visbiežāk par saviem upuriem izvēloties gados vecākus iedzīvotājus, kurus ir visvieglāk apvārdot un izdarīt nozie...
Rīga, 21.apr., LETA. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), izvērtējot dabasgāzes sadales sistēmas operatora AS "Gaso" juridisko nodalīšanu neatkarības nodrošināšanai no AS "Latvijas gāze", secinājusi, ka tā atbilst Enerģētikas likumā noteiktajām prasībām, aģentūru ...
Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes liet...
Lai veicinātu jaunu lietotāju pieslēgšanos dabasgāzes sadales sistēmai, samazinātu būvniecības izmaksas un lai uz lietotāju netiktu attiecināti būvniecības nozares regulējuma uzliktie pienākumi atbildēt par pazemes gāzesvada ekspluatāciju ielas sarkano līniju robežās, GASO ir izstrādātas izmaiņas pi...
LVS 421:2016 „Gāzes sadales un lietotāja sistēmas. Papildprasības polietilēna gāzesvadu projektēšanā, būvniecībā un remontā” rekomendē plūsmas pārtraucēju uzstādīšanu, vienlaikus nosakot, ka uzstādīšanas lietderību nosaka gāzapgādes sistēmas operators. Atbilstoši GASO līdzšinējai pieredz...
Klimata pārmaiņu ierobežošana un “enerģijas pāreja” – gandrīz visas fosilās enerģijas aizstāšana ar atjaunojamiem resursiem, ir Eiropas Savienības (ES) enerģētikas prioritāte numur viens. Pagaidām šis process norit lēni, jo vēl nav rastas atbildes uz visiem jautājumiem, kā to reali...
Sākot no 01.05.2024. gada akciju sabiedrības “Gaso” (turpmāk – GASO) Dobeles novada sadales gāzesvadu sistēmas ekspluatāciju, kā arī mājsaimniecību un juridisko klientu apkalpošanu un avārijas izsaukumu apkalpošanu nodrošinās GASO Jelgavas iecirknis. Jelgavas iecirkņa Dobeles apakš...
Maijā un jūlijā AS “Gaso” Jauno pieslēgumu daļa veiks objektu apsekošanu Rīgas apkaimēs un klientu informēšanu par iespējām pieslēgties dabasgāzes tīkliem. Klātienē tiek sniegtas konsultācijas, kā arī pastkastēs tiek atstātas informatīvas vēstules par pieslēgumu izveides iespējām. Līdz m...
Civillikums paredz, ka gadījumā, ja iela vai koplietošanas ceļš, kas nav pašvaldības īpašums, ir viena vai vairāku personu īpašums, jebkāda veida būvniecība, kas skar šo īpašumu, ir jāsaskaņo ar visiem tā kopīpašniekiem. Būvniecības nozari reglamentējošais normatīvais regulējums: nosaka, ka būvniecī...
Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes liet...
Tā kā Eiropas Savienības (ES) valstis uz 2030. gadu ir apņēmušās samazināt kaitīgo izmešu apjomu par vismaz 55%, arī dabasgāzes patēriņu sagaida kritums par apmēram 32-37%. Tas nozīmē, ka, lai gāzveida kurināmie saglabātu savas līdzšinējās pozīcijas, Eiropas dabasgāzes tirgum vistuvākajā laikā jākļū...
No 5. līdz 16. decembrim Jelgavā, Māras ielā 10, Meiju ceļā 30, Lidotāju ielā 2 un Katoļu ielā 1, notiks avārijas koku ciršanas darbi. Kopumā tiks nozāģēti seši koki. Veicot sadales gāzesvadu tehnisko uzraudzību ar speciālu aparatūru Māras ielā, Meiju ceļā, Lidotāju ielā un Katoļu ielā, Jelgavā, akc...
AS “Gaso” turpina aktīvi paplašināt dabasgāzes sadales sistēmu vietās, kur jau ir gāzes infrastruktūra. Viena no šādām teritorijām - Carnikavas pagasts, kur GASO pēdējo trīs gadu laikā ir izbūvējis jaunus sadales gāzesvadus, kas dod iedzīvotājiem iespēju pieslēgt savām mājām dabasgāzes a...
Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes liet...
Lai pakāpeniski samazinātu importētās dabasgāzes apjomus, Eiropas Savienības (ES) valstis vēl vairāk atbalstīs vietējās “zaļās” gāzes – biometāna – ražošanu. Tiek prognozēts, ka jau uz 2030. gadu biometāna ražošana ES varētu sasniegt visai iespaidīgo 35 miljardus kubikmetru (...
Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus dabasgāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi dabas...
Dabasgāzes tirgus dinamika Latvijā aizvadītajās desmitgadēs ir bijusi lejupejoša, turklāt ar visai pieticīgu situācijas izmaiņu perspektīvu. Dabasgāzes patēriņa apjoms mūsu valstī pēdējos desmit gados samazinājies par aptuveni 40%, bet, salīdzinājumā ar nedaudz attālāku pagātni – 1995. gadu, s...
Līdz šī gadsimta vidum Eiropas Savienība (ES) ir apņēmusies gandrīz pilnībā atteikties no fosilajiem energoresursiem, pārejot uz “zaļākiem” enerģijas veidiem. Viens no tiem ir “zaļais” ūdeņradis, ko bieži dēvē par “nākotnes gāzi”. Ūdeņradi, tāpat kā dabasgāzi, var...
Dabasgāzi lietojam jau 50 gadus kopš brīža, kad tā tika iesūknēta Inčukalna pazemes krātuvē. Šķiet, visi jau zinām, kā jārīkojas ar dabasgāzes iekārtām un kā jāreaģē, ja ir aizdomas par gāzes noplūdi vai avārijas situāciju. Galvenais ir savlaicīgi vērsties pēc palīdzības AS GASO Avārijas dien...
Jau vairāk nekā pusgadu veiksmīgi darbojas Baltijas valstu un Somijas apvienotais dabasgāzes tirgus – pirmā šāda veida starpvalstu dabasgāzes tirgus platforma Eiropas Savienībā. Bet vai tā aptver visas trīs Baltijas valstis? Diemžēl pagaidām nē, jo lielākais Baltijas dabasgāzes patērētājs un v...
2020.gada 1.janvārī darbu sāka vienotā Latvijas, Igaunijas un Somijas dabasgāzes tirdzniecības platforma – pirmais šāda veida reģionālais dabasgāzes tirgus Eiropas Savienībā (ES). Jaunizveidotā dabasgāzes tirgus galvenais devums ir Somijas dabasgāzes tirgus izolācijas izbeigšana, kas vienlaiku...
Vinlatona – mazpilsēta netālu no Geitshedas Anglijas ziemeļaustrumos kļuvusi par Eiropas pirmo pašvaldību, kur dabasgāzes-ūdeņraža apkures pilota projekta ietvaros vairāki simti mājsaimniecību un nelielu uzņēmumu tiek nodrošināti ar unikālu siltumu. Tas daļēji ražots no dabasgāzes un daļēji &n...
Vairāk nekā 90 Eiropas Savienības (ES) enerģētikas uzņēmumi – iekārtu ražotāji un dabasgāzes tīklu operatori – atklātā vēstulē vērsās pie Eiropas Komisijas, aicinot atbalstīt vienlaicīgu ūdeņraža un dabasgāzes pārvadi, sadali un izmantošanu tajos ES reģionos, kur dažādu iemeslu dēļ atsev...
Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes liet...
Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes liet...
Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes liet...
Eiropas un Latvijas enerģētika nākamajos gados piedzīvos būtiskas pārmaiņas, par to šaubu vairs nav nevienam. Un šajā sakarā izskan jautājums: kas nākotnē sagaida dabasgāzi – vienu no šī brīža Eiropas enerģētikas pīlāriem? Visticamāk, tradicionālās dabasgāzes īpatsvars ES valstu energoapgādē s...
Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes liet...
AS „Gaso” valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane: man ir svarīgi virzīt nozares attīstības dinamiku Aizvadītā gada decembrī darbu uzsāka Latvijas dabasgāzes sadales sistēmas operators (SSO) AS „Gaso”. Par jaunā uzņēmuma valdes priekšsēdētāju iecelta bijusī Iekšlietu min...
Aktīva dabasgāzes un elektrības viedo skaitītāju uzstādīšana (viedizācija) Eiropas Savienībā (ES) norit jau vairāk nekā desmit gadus. Daudzas ES dalībvalstis savas viedizācijas programmas jau ir noslēgušas, bet ļoti neliela daļa nav pat uzsākušas. Starp šīm valstīm jāmin arī Lietuva – vienīgā ...
Par izmaiņām gāzapgādes sistēmas uzturēšanas kārtībā un pieslēgumu ierīkošanas apmaksā Guntars Gūte sarunājas ar a/s Gaso Gāzapgādes attīstības departamenta vadītāju Ināru Laubi Dabasgāze, protams, ir ērts un drošs kurināmā veids, ja tev tāds ir, taču jauns gāzes pieslēgums ir dārgs un ierīkošana &n...
Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes liet...
Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes liet...
AS “Gaso” vērsusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, lūdzot ministram Artūram Tomam Plešam atcelt Rīgas domes lēmumu, ar kuru no 2025. gada paredzēts aizliegt galvaspilsētā uzstādīt vai nomainīt apkures katlus, kas darbināmi ar dabasgāzi. ““Gaso” ...
Ņemot vērā, ka dabasgāzes cenas pieauguma kompensācijas saņemšanai šobrīd nepieciešams iesniegt skaitītāju rādījumus katru mēnesi, ir vairākkārt pieaudzis zvanu skaits AS “Gaso” Klientu apkalpošanas centrā.Kaut arī vairākumam dabasgāzes lietotāju ir pieejams gan internets, gan mobilie te...
Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padev...
Enerģijas kooperatīvi ir iedzīvotāju apvienības, kas pašas ražo elektrību, nevis iepērk to brīvajā tirgū. Tās daudzās Eiropas valstīs ir pazīstamas jau vairākus desmitus gadu, tomēr 2022. gada pirmajā pusē Beļģijā enerģijas kooperatīviem pienācis vēl neredzēts popularitātes pieauguma laiks. Rēķina s...
Vācijas valdība 2022. gada beigās nolēmusi atsākt aktīvu elektrības uzskaites digitalizāciju un paātrināt viedo skaitītāju ieviešanu. Šāds lēmums pieņemts tādēļ, ka pašlaik viedo skaitītāju izplatība valstī atrodas ļoti zemā līmenī: tā elektrības jomā no aptuveni 50,7 miljoniem uzskaites punk...
Eiropas Savienībā (ES) pārdotajiem dabasgāzes apkures katliem jau tuvākajos gados varētu tikt piemērota prasība būt “par vismaz 20% gataviem ūdeņradim”. Topošais mājsaimniecību dabasgāzes apkures katlu standarts ir daļa no jaunajām ekodizaina un energomarķējuma prasībām, kuru galējo reda...
Programmas mērķis ir strauji paplašināt vēja un saules enerģijas izmantošanu, lai sasniegtu Vācijas mērķi: līdz 2030. gadam vismaz 80% valsts elektrības saražot no “zaļajiem” avotiem. Programmas ietvaros galvenokārt vēja un saules enerģijas atbalstam paredzēts novirzīt bezprecedenta summ...
Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes liet...
Lai saražotu visu pasaulei nepieciešamo videi draudzīgo ūdeņradi (ūdeņradis, kura iegūšanai netiek izmantota neatjaunojamā enerģijas – pamatā akmeņogles), būtu vajadzīgi vismaz 400 viena gigavata jaudas kodolreaktori, kas tiktu izmantoti tikai šim mērķim. Pie šāda slēdziena nonākuši Francijas ...
Lai līdz 2050. gadam kļūtu par pasaulē pirmo klimata neitrālo kontinentu, Eiropai un īpaši Eiropas Savienības (ES) valstīm jau šodien jādomā par tā dēvēto „zaļo” vai atjaunojamo gāzu (biogāzes (biometāna), „zaļā” ūdeņraža; AG) ražošanas apjomu pieaugumu, uzsvērts Gāzes klimat...
„Zaļās” dabasgāzes (biometāna) izmantošana Zviedrijas transportā, īpaši pilsētu un starppilsētu pārvadājumos, pieaug ar katru gadu. Tās īpatsvars saspiestās (CNG) un sašķidrinātās (LNG) dabasgāzes piedāvājumā 2018. gadā pārsniedza 91, bet 2019. gadā jau 94,6%. Arī kopējais CNG un LNG pār...
Kā Baltijas valstīs, tā arī citviet Eiropā informācijas pieejamība tiešsaistē pakāpeniski kļūst par ļoti nozīmīgu energokompāniju un sistēmas operatoru komunikācijas sastāvdaļu. Tā ir aktuāla arī mūsu kaimiņvalstī Igaunijā, kur šī gada jūnijā pārvades sistēmas operators “Elering” laidis ...
Šī gada vasaras izskaņā pēc vairākus mēnešus ilgušām konsultācijām Ukraina un Vācija vienojās par ilgtermiņa partnerības uzsākšanu enerģētikā, kuras rezultātā Ukrainas enerģētikas sektoru tuvākajās desmitgadēs varētu sagaidīt līdz šim nepieredzēta mēroga pārmaiņas. Kaut gan sadarbība plānota ...
Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes liet...
Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes liet...
Daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes pasākumi, ko ikdienas valodā biežāk dēvē par ēku siltināšanu, Latvijas pašvaldībās, tostarp galvaspilsētā Rīgā, pagaidām virzās uz priekšu gausi. Latvija ir viena no retajām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, kur atjaunoto daudzdzīvokļu ēku kopapjoms ir tāls...
1. mīts: dabasgāzes izmantošana Baltijā un Latvijā nozīmē pilnīgu atkarību no KrievijasŠis ir viens no visbiežāk izskanējušiem gāzapgādes mītiem. Patiesībā dabasgāzes izmantošanai siltuma un elektrības ražošanā, transportā un mājsaimniecībās nav saistības ar vienu vienīgu dabasgāzes piegādātā...
Eiropas Savienības (ES) ambiciozie mērķi enerģētikas dekarbonizācijas – un tātad klimata pārmaiņu ierobežošanas – jomā gan vidējā, gan ilgā termiņā nav sasniedzami tikai uz kurināmā diversifikācijas un ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rēķina. Ir nepieciešams pievērst pastiprinātu ...