Visi GASO padomes locekļi ir uzskatāmi par neatkarīgiem ne vien strukturāli, bet arī atbilstoši citiem kritērijiem, kas ir minēti Tieslietu ministrijas paspārnē darbojošās Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padomes izstrādātajā Korporatīvās pārvaldības kodeksā. 

Tas ir pamatojams ar vairākiem apstākļiem. AS “Latvijas Gāzes” valde kā GASO akcionārs atbilstoši AS “Latvijas Gāze” Statūtiem saskaņo GASO padomes locekļu kandidātus AS “Latvijas Gāze” padomē, kas ir strukturāli neatkarīga, jo nevienam no AS “Latvijas Gāze” akcionāriem nav izšķirošas ietekmes (vairākuma) un AS “Latvijas Gāze” nepastāv tāds padomes locekļu vairākums, kurus būtu ievēlējis viens akcionārs vai par kuriem būtu kopīgi balsojuši vairāki akcionāri, kas veido vairākumu.
Līdz ar to GASO padomē tiek ievēlēti padomes locekļi atbilstoši AS “Latvijas Gāze” akcionāru struktūrai, t.i. arī GASO nepastāv tāds padomes locekļu vairākums, kurš būtu atkarīgs no viena AS “Latvijas Gāze” akcionāra vai kuru būtu kopīgi izvirzījuši vairāki AS “Latvijas Gāze” akcionāri, kuri kopā veido vairākumu. 

Attiecīgi pastāvošā GASO padomes izvirzīšanas un apstiprināšanas kārtība nodrošina GASO padomes locekļu strukturālo neatkarību.

Turklāt arī ņemto vērā citus Korporatīvās pārvaldības kodeksā minētos apstākļus, neviens no GASO padomes locekļiem nav uzskatāms par atkarīgu.