Sadales tarifs līdz 31.12.2018.

Tarifu grupas Nr. Gāzes gada patēriņa apjoms, m3 Gāzes gada patēriņa apjoms, kWh Sadales tarifs, EUR/tūkst.m3 Sadales tarifs, EUR/m3 Sadales tarifs, EUR/kWh
1 līdz 0,5 tūkst.m3 līdz 5 269 kWh 209.16 0.20916 0.01985
2 no 0,5 tūkst.m3 līdz 25 tūkst.m3 no 5 270 kWh līdz 263 450 kWh 99.60 0.09960 0.00945
3 no 25 tūkst.m3 līdz 126 tūkst.m3 no 263 451 kWh līdz 1 327 788 kWh 92.73 0.09273 0.00880
4 no 126 tūkst.m3 līdz 1 260 tūkst.m3 no 1 327 789 kWh līdz 13 277 880 kWh 58.99 0.05899 0.00560
5 no 1 260 tūkst.m3 līdz 12 600 tūkst.m3 no 13 277 881 kWh līdz 132 778 800 kWh 39.84 0.03984 0.00378
6 no 12 600 tūkst.m3 līdz 20 000 tūkst.m3 no 132 778 801 kWh līdz 210 760 000 kWh 27.03 0.02703 0.00257
7 no 20 000 tūkst.m3 līdz 100 000 tūkst.m3 no 210 760 001 kWh līdz 1 053 800 000 kWh 17.79 0.01779 0.00169
8 virs 100 000 tūkst.m3 virs 1 053 800 001 kWh 8.54 0.00854 0.00081

 

v8