Darbu veikšanas atļaujas saņemšana

Pirms būvniecības, labiekārtošanas, ēku renovācijas, rakšanas, žoga uzstādīšanas vai cita līdzīga darba veikšanas gāzesvadu un gāzapgādes iekārtu aizsargjoslā, no GASO jāsaņem “Darbu veikšanas atļauja gāzesvadu un gāzapgādes iekārtu aizsargjoslā”.

 

Atļaujas saņemšanas nolūks ir nodrošināt, lai plānotie darbi gāzesvadu un to iekārtu tuvumā noritētu droši, piemēram, netiktu bojāts gāzesvads un nenotiktu dabasgāzes noplūde.
Darbu veikšanas atļaujas saņemšanu nosaka Būvniecības procesu reglamentējošie normatīvie akti, tai skaitā Aizsargjoslu likums.

Darbu veikšanas atļaujas izsniegšana, kā arī objektā esošo gāzesvadu uzrādīšana dabā un veicamo darbu uzraudzība visā izpildes periodā ir BEZMAKSAS pakalpojums.

Darbu veikšanas atļaujas saņemšana ir jāpiesaka darbu veicējam, kurš plāno veikt darbus gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju ekspluatācijas aizsargjoslā. Šis darbu veicējs var būt, piemēram, būvkomersants vai fiziska persona, kas savām vajadzībām savā īpašumā pati veic būvdarbus, piemēram, uzstādot žogu.

Darbu veicējs ir atbildīgs, lai darbu izpildes gaitā netiktu bojāts gāzesvads, gāzapgādes iekārtas.

Aizpildi pieteikuma formu E-pieteikums.

GASO izskatīs pieteikumu un darbu veikšanas atļauju nosūtīs uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi piecu darbdienu laikā pēc visas informācijas saņemšanas. Ja būs nepieciešams ilgāks laiks papildu informācijas iegūšanai, GASO sazināsies ar pieteikuma iesniedzēju, izmantojot pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.

Pieteikuma aizpildīšanai un iesniegšanai nav nepieciešams autorizēties, bet pieteikumam būs jāpievieno ar drošu elektronisko parakstu parakstīti dokumenti.

Atkarībā no tā, vai darbu veicējs ir fiziska vai juridiska persona, pieteikuma formai jāpievieno šādi dokumenti:

1. Aizpildīts un ar drošu elektronisko parakstu parakstīts apliecinājums.
2.

Ar GASO saskaņota būvniecības ieceres dokumentācija, kas attiecas uz darbiem gāzesvada/iekārtas aizsargjoslā (PDF, JPG, DNG, DWG), ja attiecīgie dokumenti nav reģistrēti būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Ja  darbu veikšanai tā nav nepieciešama – novietojuma plāns, situācijas shēma vai skice, kas grafiski attēlo ieplānoto darbu atrašanās vietu gāzesvada tuvumā.

1. Aizpildīts un ar drošu elektronisko parakstu parakstīts apliecinājums.
2. Ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pilnvara, ja 1. punktā norādīto apliecinājumu paraksta juridiskās personas attiecīgi pilnvarotais pārstāvis, kurš nepārstāv juridisku personu uz statūtu pamata.
3. Ar GASO saskaņota būvniecības ieceres dokumentācija vai tās fragmenti (shēma), kas attiecas uz darbiem gāzesvada/iekārtas aizsargjoslā (PDF, JPG, DNG, DWG), ja attiecīgie dokumenti nav reģistrēti būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
4. Citi dokumenti, kas nav reģistrēti būvniecības informācijas sistēmā (BIS), jāiesniedz pēc nepieciešamības – informācija par iepriekš saskaņotām atkāpēm no normatīvo aktu prasībām, iesniegumi par noslēgierīču un tīkla ierīču izvadu pagarināšanu.
5.

Veicot komunikācijas izbūves darbus tuvāk par 1,5 metriem no gāzesvada ārējās malas (ja netiek noteiktas papildu tehniskās prasības) garenvirzienā vai šķērsojot gāzesvadu, pielietojot beztranšejas metodi, ir  jāiesniedz darbu veikšanas plāns (DVP) gāzesvadu aizsardzībai  (PDF, JPG, DNG, DWG, EDOC).

 

 

 

Saistītie dokumenti

Fiziskas personas apliecinājums darbu veikšanas atļaujas saņemšanai

Juridiskas personas apliecinājums darbu veikšanas atļaujas saņemšanai

Saistītā informācija

E-pieteikums

Aktualitātes projektētājiem un būvdarbu veicējiem