Biežāk uzdotie jautājumi

Aizpildi e-pieteikumu (izvēlne “Noskaidro”) un saņem informāciju par pieslēguma iespējām un turpmākām darbībām.

Komercuzskaites mēraparāts, jeb dabasgāzes skaitītājs - mērīšanas līdzeklis vai mērīšanas līdzekļu sistēma dabasgāzes patēriņa uzskaitei norēķinu vajadzībām un atļautās maksimālās slodzes un dabasgāzes parametru kontrolei.

Tehnisko noteikumu termiņš tiek norādīts tehniskajos noteikumos. Parasti tehnisko noteikumu termiņš ir 3 gadi. Atsevišķos gadījumos tas var būt noteikts īsāks - 2 gadi vai 1 gads.

Aizpildi e-pieteikumu un mēs sagatavosim jaunus tehniskos noteikumus.

Gazificētajos objektos atbildība starp Lietotāju un GASO tiek noteikta gāzes tīklu piederības robežaktā. Ja šāda akta nav, tad par piederības robežu tiek noteikta vieta uzreiz aiz ievada noslēgierīces.

Tehniskos noteikumus var pieprasīt viens no īpašniekiem, bet, izstrādājot projektu, to vajadzēs saskaņot normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumam piemērojams Enerģētikas likuma 19.panta sestā daļa un Dzīvokļa īpašuma likuma III nodaļa “Dzīvokļu īpašnieku kopība”.

Nekustamā īpašuma kopīpašumam piemērojams Civillikuma 1068.pants.

Enerģētikas likuma 19.panta sestā daļa paredz: Ja tiek ierīkoti jauni vai paplašināti esošie energoapgādes objekti uz zemes vai dzīvojamā mājā, kas ir daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, šāda ierīkošana vai paplašināšana saskaņojama ar daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem.

Dzīvokļa īpašuma likums.

Civillikuma 1068.pants paredz: Rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu; bet ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība nevien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti.

 

Dabasgāzes patēriņa noskaidrošanai, lietotājam ir jāreģistrējas Mans GASO portālā:

Mans GASO portāls

Sadaļā “PATĒRIŅŠ” zem dabasgāzes patēriņa grafika jāizvēlas “Patēriņa izziņa”.