Personas datu apstrāde

Personas datu apstrādes politika

 

I.Vispārīgie noteikumi

 1. Personas datu apstrādes politika nosaka vispārīgo kārtību, kādā Akciju sabiedrība “Gaso”, reģ.nr. 40203108921, juridiskā adrese Vagonu iela 20, Rīga (turpmāk – Gaso) veic personas datu apstrādi.

 2. Saziņa ar Gaso iespējama:

2.1. klātienē, Pārziņa Klientu apkalpošanas daļā Vagonu ielā 20, Rīgā;

2.2. telefoniski, zvanot Klientu apkalpošanas daļai pa tālruni 155.

2.3. sūtot e-pasta vēstuli uz adresi info@gaso.lv.

 1. Personas datu likumīgas apstrādes nodrošināšanai un uzraudzībai Gaso ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu.

 2. Saziņa ar Gaso datu aizsardzības speciālistu iespējama, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi datu.aizsardziba@gaso.lv vai, nosūtot vēstuli uz Gaso juridisko adresi Vagonu ielā 20, Rīgā, LV-1009 ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”.

 3. Atkarībā no datu apstrādes veida un situācijas Gaso var noteikt detalizētākus datu apstrādes noteikumus līgumos vai citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos.

 4. Gaso īsteno personas datu apstrādi likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā, kā arī veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.

 5. Gaso datu apstrādi veic iespējami minimālā apjomā tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

 6. Personas datu apstrāde tiek pārtraukta, un dati iznīcināti, tiklīdz sasniegts datu apstrādes mērķis.

 

II.Personas datu apstrāde

 1. Gaso veic klientu personas datu apstrādi, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, kā arī pildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

 2. Gaso apstrādā savu klientu personas datus šādiem mērķiem un šādos termiņos:

10.1. Klientu uzskaitei, pakalpojumu sniegšanai, piedāvāšanai, uzturēšanai un kvalitātes nodrošināšanai, pārziņa īpašuma drošībai un tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei. Lai nodrošinātu dabasgāzes piegādes pakalpojumu sniegšanu un uzturēšanu, dabasgāzes pieslēguma ierīkošanu un pildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (piemēram, īstenotu pēdējās garantētās piegādes veikšanu), kā arī nodrošinātu Pārziņa interešu aizsardzību, īstenojot kompensācijas piedziņu par izlietoto dabasgāzi, klientu dati tiek apstrādāti līdz pat 10 gadiem pēc līgumattiecību izbeigšanas.

10.2. Pakalpojuma kvalitātes uzlabošanas nolūkos. Lai nodrošinātu augstu pakalpojuma kvalitāti saviem klientiem, saziņa ar klientiem tiek fiksēta, kas izlases kārtībā vai, risinot klientu apkalpošanas jautājumus, tiek caurskatīta. Atkarībā no komunikācijas kanāla un kategorijas, uzglabāta līdz pat 3 gadiem.

10.3. Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību. Lai nodrošinātu Pārziņa īpašuma aizsardzību, kā arī, lai novērstu un, sadarbojoties ar tiesībsargājošajām institūcijām, atklātu noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar dabasgāzes sadales sistēmu un Gaso īpašumiem, Gaso veic videonovērošanu, kuras ierakstus uzglabā 1 mēnesi.

 1. Gaso personas datus iegūst no datu subjekta tieši, klienta pakalpojuma izmantošanas un no trešajām personām, piemēram, dabasgāzes tirgotājiem.

 2. Personas datus no datu subjekta Gaso saņem, ja:

12.1. datu subjekts piesaka vai izmanto Gaso sniegtos pakalpojumus;

12.2. veic saziņu ar Gaso;

12.3. reģistrējas un lieto Gaso klientu portālu.

 1. Gaso datu apstrādē neveic profilēšanu.

 2. Personas datu apstrādē Gaso var piesaistīt apstrādātājus.

 3. Gaso veic personas datu apstrādi tikai Eiropas Savienībā un/vai Eiropas Ekonomiskajā zonā.

 

III. Personas datu kategorijas

 1. Gaso apstrādā vismaz šādas klientu personas datu kategorijas:

16.1. personas identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, attēls, dzimums, dzimšanas datums;

16.2. kontaktinformācija, piemēram, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese;

16.3. klienta dati, piemēram, klienta numurs, statuss;

16.4. informācija par gazificējamo objektu, piemēram, adrese, pieteicējs, prognozētais dabasgāzes patēriņš u.c.

16.5. informācija par dabasgāzes pieslēguma līgumu, piemēram, slodze, adresi, lietotājs u.c.;

16.6. informācija par lietotāja komercuzskaites mēraparātiem, piemēram, mēraparāta sērijas numurs u.c.;

16.7.  informācija par lietotāja dabasgāzes patēriņu.

 1. Gaso neveic savu klientu vai sadarbības partneru īpašu kategoriju personas datu apstrādi.

 

IV. Personas datu saņēmēji

 1. Gaso klientu personas dati, piemēram, ar dabasgāzes patēriņu saistītā informācija, tiek nodota dabasgāzes tirgotājam, ar kuru klientam ir noslēgts līgums.

 2. Attiecīgā gadījumā Gaso personas datus var nodot atbilstošajai valsts institūcijai, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, uzraudzības iestādēm, auditoriem u.c.

 3. Gaso nenodod personas datus uz trešajām valstīm.

 

V. Datu subjekta tiesības

 1. Datu subjektam ir tiesības:

21.1. Saņemt informāciju par to, vai Gaso apstrādā tā personas datus un pieprasīt izsniegt informāciju par sevi;

21.2. pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir nepilnīgi vai nepareizi;

21.3. iebilst pret savu personas datu turpmāku apstrādi, ja personas datu apstrādes pamatojums ir Gaso leģitīmās intereses;

21.4. pieprasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati apstrāde notiek, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, bet datu subjekts to ir atsaucis;

21.5. noteiktajos gadījumos pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi;

21.6. uz datu pārnesamību, ņemot vērā regulētā tirgus ierobežojumus.

 1. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

 

VI. Izmaiņas politikā

 1. Gaso ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo personas datu apstrādes vispārējo kārtību, taču vienlaikus nodrošinot atbilstību normatīvo aktu prasībām. Par grozījumu veikšanu Gaso izvieto informāciju mājaslapā, klientu portālā vai informē citos veidos.