Tarifu pielietošana

Tarifs sastāv no mainīgās un fiksētās maksas komponentes.

 

Lietotāji pēc sadales pakalpojuma tarifu pielietošanas principiem tiek iedalīti divās grupās:

 

 

Saistītajiem lietotājiem

 • Fiksēto maksu piemēro - ja objektā ir nodrošināta iespēja lietot dabasgāzi.

 • Fiksēto maksu nepiemēro - ja objektā gāzes padeve ir pārtraukta.

 

Tirgus dalībniekiem

 • Fiksēto maksu piemēro:

  • ja objektā ir spēkā esošs dabasgāzes tirdzniecības līgums un objektā ir iespēja lietot dabasgāzi - gāzes padeve nav pārtraukta,

  • ja gāzes padeve objektā ir pārtraukta, bet ir spēkā esošs dabasgāzes tirdzniecības līgums.

 • Fiksēto maksu nepiemēro – ja objektā gāzes padeve ir pārtraukta un ir izbeigts dabasgāzes tirdzniecības līgums.
  Ja 12 mēnešu laikā pēc dabasgāzes tirdzniecības līguma izbeigšanas Lietotājs piesaka dabasgāzes piegādes atjaunošanu un noslēdz jaunu tirdzniecības līgumu, tam ir jāapmaksā visa nesamaksātā fiksētā gada maksājuma daļa.

 • Tirgus dalībniekiem ar gada gāzes apjomu virs 250 m3, kas lieto dabasgāzi sezonāli (85% no dabasgāzes apjoma patērē no 1. maija līdz 30.novembrim) ir iespēja izvēlēties Sezonālo tarifu, kas sastāv tikai no mainīgās maksas daļas.
  Lai pieteiktu Sezonālo tarifu nākamajam kalendārajam gadam, lietotājam līdz 10. decembrim jānosūta iesniegums uz e-pastu info@gaso.lv. Ja objektā nemainās gāzes patēriņa sezonālais raksturs, Sezonālais tarifs automātiski saglabājas nākamajam gadam.

Iesniegums par Sezonālā tarifa piemērošanu

 • Ja Tirgus dalībnieka gazificētā objekta atļautā slodze ir virs 65m3/h un skaitītājs aprīkots ar telemetrijas sistēmu, tad vienu reizi kalendārajā gadā līdz 10.decembrim Lietotājs, iesniedzot iesniegumu par pieteiktās slodzes pielietošanu, var pieteikt zemāku atļauto slodzi uz nākamo gadu, sūtot iesniegumu uz e-pastu slodze@gaso.lv.

  Lietotājs pieteikto slodzi var samazināt līdz 50% no objekta atļautās maksimālās slodzes, bet ne zemāk par 66m3/h.

  Mainīt pieteikto slodzi var ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā. Šajā gadījumā fiksēto maksu GASO nosaka, par pamatu ņemot pieteikto slodzi.

  Ja GASO konstatē, ka norēķinu periodā (viens kalendārais mēnesis) Lietotājs pārsniedz objektā pieteikto slodzi, GASO nosaka papildu maksu trīskāršā apmērā par norēķinu periodā konstatēto lielāko pārsniegtās pieteiktās slodzes vērtību.

 

 

v8