Pretkorupcijas un darījumu prasības

GASO savā darbībā ievēro Uzņēmējdarbības ētikas kodeksā ietvertos principus, tādēļ esošie un nākotnes līgumpartneri tiek aicināti ievērot līdzvērtīgus ētikas principus cilvēktiesību, darba tiesību un vides jomā, kā arī jo īpaši ievērot līdzvērtīgus principus komerciālās sadarbības jomā saskaņā ar zemāk minētajiem pamatprincipiem, tādējādi balstot abpusējo sadarbību uz godprātīgiem uzņēmējdarbības sadarbības principiem. GASO sagaida visaugstāko standartu kritēriju ievērošanu piegādes ķēdēs.

Uzņēmējdarbības ētikas kodekss

 

Vienlīdzīga, taisnīga un nediskriminējoša attieksme pret visiem piegādātājiem

GASO valda godīga attieksme pret piegādātājiem, ikvienam tiek sniegta patiesa un pārbaudīta informācija. GASO un tās darbinieki atbalsta godīgu komercpraksi, ievēro godīgas konkurences noteikumus, neiesaistās konkurenci ierobežojošos, koruptīvos vai diskriminējošos darījumos.        

 

Krāpšanas un korupcijas aizliegums

GASO savā darbībā nepieļauj krāpšanu un korupciju un sadarbojas ar tādiem sadarbības partneriem, kas izprot šo vērtību nepieciešamību un atbalsta godīgas komercprakses veidošanu. GASO sadarbības partneri tiek aicināti nepieļaut krāpnieciskas un koruptīvas darbības ne sadarbībā ar uzņēmumu, ne savā ikdienas darbībā.

GASO savās komercattiecībās nepieļauj krāpšanu, izspiešanu, kukuļdošanu un kukuļņemšanu, kas t.sk. saistīta ar:

  • svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai panākot to ar viltu;
  • pieprasījumu bez tiesiska pamata atdot mantu vai tiesības uz mantu vai izdarīt kādas mantiska rakstura darbības, piedraudot radīt būtisku kaitējumu;
  • personu kukuļošanu (materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu pieprasīšana, izspiešana vai pieņemšana) vai jebkuru citu darbinieku rīcību, kas vērsta uz to, lai, izmantojot savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām.

 

Interešu konflikta situāciju aizliegums

GASO darbinieki lēmumus pieņem tikai un vienīgi uzņēmuma interesēs un saskaņā ar Uzņēmējdarbības ētikas kodeksā minētajiem principiem. Darbinieks bez GASO saskaņojuma neiesaistās tādās privātās aktivitātēs, kā arī atturas no tādiem blakusdarbiem un tādas amatu savienošanas, kas traucē atbildīgi un profesionāli veikt savus amata pienākumus, kā arī rada aizdomas par potenciāliem vai reāliem interešu konfliktiem.
Pildot savus darba pienākumus, darbinieki nepieņem un nepiedāvā nekādas materiālas vērtības, mantiska vai cita rakstura labumu, t.sk. dāvanas, dāvanu kartes, pateicības naudu, komisijas naudu vai jebkādas citas vērtīgas lietas, kā pamudinājumu vai atlīdzību. Par dāvanām netiek uzskatīti nelielas vērtības priekšmeti – ziedi, suvenīri, grāmatas un reprezentācijas priekšmeti, kuru saņemšana vai nodošana vienai un tai pašai personai ir reta.

 

Nodokļi un naudas atmazgāšana

GASO nodrošina visu valstī noteikto nodokļu nomaksu un neiesaistās nodokļu apiešanas shēmās. GASO nesadarbojas ar čaulas veidojumiem. Starpniekus, konsultantus un aģentus GASO izmanto skaidriem mērķiem, kas ir definēti savstarpēji noslēgtos līgumos.
No sadarbības partneriem GASO sagaida, ka tie neslēpj patiesā labuma guvējus un kontrolējošos īpašniekus visā īpašnieku ķēdē.

 

Trauksmes celšana

Saskaroties ar minēto principu pārkāpumiem no GASO puses, sadarbības partneri var izmantot GASO trauksmes celšanas sistēmu saskaņā ar GASO trauksmes celšanas noteikumiem un Trauksmes celšanas likumu. Vairāk informācijas skatīt pievienotajos dokumentos.

Trauksmes celšanas shēma

Trauksmes celšanas ziņojuma paraugs