Sadales tarifi no 01.01.2024. līdz 31.12.2024.

2021. gada 30. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes sēdē tika apstiprināti jaunie AS “Gaso” dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi 4,5 gadu ilgam regulatīvajam periodam no 2021. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 31. decembrim.

Saskaņā ar “Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) AS “Gaso” ir tiesības noteikt sadales pakalpojuma tarifus katram tarifu periodam, ja atbilstoši Metodikā noteiktajam nepieciešams veikt plānoto ieņēmumu korekciju, kā arī ir tiesības pārskatīt diferencēto tarifu struktūru starp tarifu periodiem, ja tiek konstatētas būtiskas lietotājiem nodotā dabasgāzes daudzuma vai atļautās slodzes izmaiņas tarifu grupās.

Atbilstoši Metodikai AS “Gaso” 2022. gadā veica dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu pārrēķinu otrajam tarifu periodam, kas bija spēkā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.  

Ņemot vērā būtisku lietotājiem nodotā dabasgāzes daudzuma samazinājumu un atļautās slodzes izmaiņas tarifu grupās, AS “Gaso” aprēķināja jaunos dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifus trešajam tarifu periodam - no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim, kas stājas spēkā ar 2024. gada 1. janvāri.

Sadales sistēmas pakalpojuma tarifi ietver fiksētu komponenti atbilstoši pieslēguma atļautajai vai pieteiktajai maksimālajai slodzei un mainīgu komponenti atbilstoši piegādātās dabasgāzes apjomam. Tarifu sistēma paredz arī Sezonālo tarifu tiem lietotājiem, kuri 85% no kopējā gada dabasgāzes patēriņa izmanto laika posmā no maija līdz novembrim.

Plašāka un papildu informācija par tarifiem:

Grupa Pozīcija Tarifs
(bez PVN)
Sezonālais tarifs* (bez PVN) Mērvienība
Tarifu mainīgā daļa (pēc patēriņa grupas)
1. Līdz 2 635 kWh 28.0907 - EUR/MWh**
2. No 2 635,1 līdz 263 450 kWh 12.1219 14.5664 EUR/MWh
3. No 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh 9.2978 13.5645 EUR/MWh
4. No 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh 6.1972 8.6319 EUR/MWh
5. No 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh 4.0262 - EUR/MWh
6. No 132 778 800,1 līdz 1 353 800 000 kWh 2.0085 - EUR/MWh
7. Virs 1 353 800 000 kWh 0.4013 - EUR/MWh
Tarifu fiksētā daļa (pēc atļautās slodzes m3/h)
netiek piemērota Sezonālā tarifa lietotājiem
Līdz 6 m3/h 55.44 EUR/gadā***
No 6,1 līdz 10 m3/h 147.72 EUR/gadā
No 10,1 līdz 16 m3/h 231.48 EUR/gadā
No 16,1 līdz 25 m3/h 346.80 EUR/gadā
No 25,1 līdz 40 m3/h 482.16 EUR/gadā
No 40,1 līdz 65 m3/h 808.80 EUR/gadā
Virs 65 m3/h 9.48 EUR/m3/h/gadā****

 

*tarifu var izvēlēties lietotāji, kuru dabasgāzes patēriņš no maija līdz novembrim ir vairāk nekā 85% no objekta gada patēriņa. Šiem lietotājiem netiek piemērota tarifu fiksētā daļa.
**eiro par vienu megavatstundu.
*** eiro par pieslēgumu gadā.
**** eiro par vienu kubikmetru stundā gadā.