Siltumspēju zonas

Saskaņā ar Ministru kabineta “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumiem” Nr.78 (Noteikumi), Lietotāja norēķiniem ar dabasgāzes Tirgotāju par patērēto dabasgāzi, kā arī saņemtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem Sadales sistēmas operators uzskaitīto dabasgāzes daudzumu pārrēķina kWh, izmantojot Pārvades sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētos datus par gāzes dienas dabasgāzes vidējo svērto augstāko siltumspēju standartapstākļos. Pildot Noteikumos uzlikto pienākumu, Sadales sistēmas operators publicē Sadales sistēmas siltumspējas zonu kārtību.

Siltumspējas zonām (izņemot Rīgas, Jelgavas un Valmieras siltumspējas zonas) vidējo svērto augstāko siltumspēju pielīdzina attiecīgā GRS vidējais svērtajai augstākai siltumspējai (25/20°C (sadegšana / mērīšana)).

Sadales sistēmas operators publicē sadales sistēmā padotās dabasgāzes siltumspējas 25/200C (sadegšana/mērīšana):

 

Rīgas, Jelgavas un Valmieras siltumspējas zonās vidējo svērto augstāko siltumspēju aprēķina pēc formulas (to dara sadales sistēmas operators).

kur

H – sadales sistēmā siltumspējas zonas esošās gāzes diennakts vidējā svērtā augstākā siltumspēja;
H1, H2, .. Hn – pa sadales sistēmas pirmo, otro, .. n ieejas punktu sistēmā ieplūdušās dabasgāzes diennakts vidējā svērtā augstākā siltumspēja;
V1, V2, .. Vn – pa sadales sistēmas pirmo, otro, .. n ieejas punktu attiecīgajā diennaktī sistēmā ieplūdušās dabasgāzes tilpums, kas izmērīts attiecīgajā pārvades sistēmas izejas punktā un sadales sistēmas savienojuma punktā.

Piemērs. Valmieras siltumspējas zonas vidējā svērtā augstākā siltumspēja 10.04.2017

v8