Noteikumi par topogrāfisko plānu saskaņošanu

1. Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – Gaso) veic topogrāfisko plānu (turpmāk – plāns, plāni) salīdzināšanu ar Gaso rīcībā esošo informāciju un veic plānu saskaņošanu atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma un Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.281).
2.  Gaso salīdzina un saskaņo  dabasgāzes sadales sistēmas objektus (turpmāk – objekts, objekti) ar plānos attēlotajiem.
3. Topogrāfiskā plāna saskaņošanas termiņš ir līdz 10 darba dienām no pieteikuma saņemšanas datuma. Liela apjoma un sarežģītas informācijas gadījumos saskaņošanas termiņš var tikt noteikts garāks, par to paziņojot iesniedzējam.
4.  Par topogrāfiskā plāna saskaņošanu netiek piemērota maksa.
 

Topogrāfiskā plāna iesniegšana

5. Topogrāfiskā plāna iesniedzējs ir mērniecības nozari pārstāvošs komersants vai mērnieks – ģeodēzisko darbu veikšanai sertificēta persona un ir atbildīgs par iesniedzamo topogrāfisko plānu.
6. Iesniedzējs  aizpilda pieteikuma veidni www.gaso.lv un augšupielādē ar drošu elektronisku parakstu elektroniski parakstītas (.edoc vai .asice formātos) topogrāfiskā plāna datnes vektorgrafikas formātā .dgn (Bentley Systems) vai .dwg (Autodesk), par katru objektu sagatavojot atsevišķu pieteikumu.
7. Pieteikuma veidlapā aizpildāmie datu lauki:
    7.1. komersanta nosaukums – komersanta nosaukums vai sertificēta mērnieka vārds, uzvārds;
    7.2. komersanta vai mērnieka reģistrācijas Nr.;
    7.3. informācija par mērnieku, kas atbildīgs par plāna izstrādi – vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., e-pasts un tālruņa Nr. saziņai;
    7.4. Informācija par plāna pirmreizēju vai atkārtotu iesniegšanu – atkārtota pieteikuma gadījumā papildus norāda Gaso atbildes vēstules numuru un akta datumu un numuru;
    7.5. zemes vienības kadastra numuru (līdz piecām atsevišķām vienībām) un adresi (ja tāda ir Valsts Zemes dienesta adresācijas katalogā);
    7.6. teritoriāli atbilstošais Gaso iecirknis;
    7.7. datu (par gāzesvadiem) iegūšanas veids:
         7.7.1. uzmērīts atklātā tranšejā;
         7.7.2. nolasīts no ADTI planšetes;
         7.7.3. uzmērīts, izmantojot inženierkomunikāciju meklētāju ar signāla ģeneratoru;
         7.7.4. datu par gāzesvadu plānā nav;
         7.7.5. nolasīts no Gaso izsniegtā materiāla – atlasāms tikai atkārtoti iesniedzot plānu;
         7.7.6. kontrolmērījums kopā ar Gaso pārstāvi – atlasāms tikai atkārtoti iesniedzot plānu;
         7.7.7.  cits;
    7.8. gāzesvada garums plānā pilnos metros.
8.  Augšupielādējamo pielikumu apjoms nedrīkst pārsniegt divdesmit piecus megabaitus (25 MB). 
9.  Plāna saskaņojuma nosūtīšanai un saziņai ar iesniedzēju izmanto sertificētā mērnieka, kas atbildīgs par plāna izstrādi, norādīto e-pastu un tālruņa numuru.

Saskaņošanas kārtība

10. Objektu apzīmējumu pārbaude plānā tiek veikta atbilstoši Noteikumu Nr.281 1. pielikuma prasībām. Attēlotās informācijas tehnisko parametru un tā novietojuma salīdzināšana tiek veikta ar tās rīcībā esošo pieejamo informāciju.
11. Konstatētu neatbilstību gadījumā Gaso:
    11.1. ja pieteikums neatbilst, kādam no topogrāfiskā plāna iesniegšanas noteikumu 5. – 9. punktam, Gaso sagatavo un nosūta topogrāfiskā plāna pārbaudes un saskaņošanas atteikuma vēstuli uz iesniedzēja norādīto e-pastu Pieteikuma pārbaude tiek pārtraukta un pieteikums anulēts. Pieteikums iesniedzams atkārtoti;
    11.2. sagatavo un nosūta ģeoreferencētu kartogrāfisku materiālu ar Gaso objektu novietojumu horizontālajā projekcijā uz iesniedzēja norādīto e-pastu plāna labošanai. Iesniedzējs veic plāna labošanu un iesniedz to atkārtoti, norādot atbildes vēstules numuru;
    11.3. uzaicina iesniedzēju vai tā pārstāvi – sertificētu ģeodēzijas inženieri – mērnieku, kas ir atbildīgā persona par ģeodēziskajiem darbiem uz objekta noteikšanu un uzmērīšanu dabā, atbilstoši Noteikumu Nr.281 45., 46., 47. punktam.
12. Lauka darbu ietvaros Gaso veic gāzesvada trases noteikšanu, marķēšanu un izsniedz aktu par dabasgāzes sadales sistēmas objekta noteikšanu un ģeodēzisko uzmērīšanu (turpmāk - Akts) ar grafisku pielikumu par gāzesvada trases novietojumu, ko abas puses paraksta 2 (divos) eksemplāros – pa vienam katrai no pusēm. Iesniedzējs veic marķēto gāzesvada trases punktu ģeodēzisko uzmērīšanu,  labo plānu  un iesniedz to atkārtoti, norādot atbildes vēstules un akta datumu un numuru. Akts apliecina objekta atrašanās vietas un marķēšanas faktu, noteikšanā izmantotās metodes, aprīkojumu un tā precizitāti.
13. Ja iesniedzējs atsakās no objekta noteikšanas un uzmērīšanas dabā vai neierodas norunātajā laikā un vietā, Gaso atliek plāna saskaņošanu uz laiku līdz objekta novietojuma precizēšanai pašu spēkiem, par to informējot iesniedzēju.
14. Gaso sagatavotajam un ar drošu elektronisko parakstu parakstītam plāna saskaņojumam pielikumā tiek pievienots iesniedzēja ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegtais plāns, kā arī nepieciešamības gadījumā pievienots kartogrāfiskais materiāls un norādīta papildu informācija, kas jāņem vērā topogrāfiskā plāna izstrādē.
15. Gaso uzglabā saskaņotos plānus:
    15.1. līdz 2 gadiem, turpmāko saskaņojumu – būvprojektu un rakšanas atļauju u.c. apvidum saistošu telpisku dokumentu sasaistei;
    15.2. pastāvīgi, ja plānu izmanto Gaso objektu novietojuma aktualizēšanā. 

Telpiskās informācijas sniegšana

16. Gaso izsniedz kartogrāfisku materiālu par Gaso objektiem tikai plānu saskaņošanas procesā, ja tajos ir konstatētas neatbilstības un Gaso rīcībā ir ticama informācija par Gaso objektu novietojumu.
17. Gaso izsniegtā informācija ir paredzēta tikai elektroniskai lietošanai un mērķa izpildei, kas norādīts kartogrāfiskā materiāla rakstlaukumā.

Personas datu aizsardzība

18. Sniegtajā informācijā, kura tiek sniegta Gaso konkrētajam mērķim, neietilpst informācija, kas attiecas uz identificētu fizisku personu, izņemot topogrāfiskā plāna iesniedzēja datus -  vārdu, uzvārdu, profesionālos datus un kontaktinformāciju. Attiecībā uz situāciju, kad pēc sniegtās informācijas var identificēt fizisku personu, tiek nodrošināta šo personas datu aizsardzības atbilstība normatīvajiem aktiem, īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 
19. Personas datu apstrādes pārzinis ir AS “Gaso”, reģ.nr. 40203108921, juridiskā adrese Vagonu iela 20, Rīga. Saziņa ar Gaso datu aizsardzības speciālistu iespējama, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi [email protected] vai, nosūtot vēstuli uz Gaso juridisko adresi Vagonu ielā 20, Rīgā, LV-1009 ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”.
20. Personas dati tiek apstrādāti ar mērķi veikt topogrāfiskā plāna saskaņošanu:  sertificētās personas identifikācijai, kontaktinformācijas uzturēšanai, telpisko dokumentu salīdzināšanai ar Gaso rīcībā esošo informāciju un normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi saskaņā ar Gaso Personas datu apstrādes politiku (https://www.gaso.lv/pda).
21. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Ģeotelpiskās informācijas likums, Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi").

 

Iesniegt topogrāfisko plānu saskaņošanas pieteikumu