Dabasgāzes apgādes sistēmu remonti 2022. gada vasarā

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu  un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.

 

Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Jūrmalā?

Augustā paredzēta hidroslēga nomaiņa uz pazemes aizbīdni Ievu ielā 9, Jūrmalā. Darbu izpilde notiks daudzdzīvokļu māju iekškvartālos. Darbu izpildes laikā gājēju pārvietošanās un transporta kustība tiks organizēta atbilstoši satiksmes organizācijas shēmām.

Augustā un septembrī paredzēta daudzdzīvokļu māju zemā spiediena ievadu rekonstrukcija ar ievadu līkumu nomaiņu Brīvības prospektā 92, Brīvības prospektā 104 un Kolkas ielā 20, Jūrmalā. Darbu izpildes laikā plānots gāzes padeves pārtraukums katrā kāpņutelpā, iepriekš par to informējot lietotājus.

Minēto darbu veikšana būtiski uzlabos gāzesvadu sistēmas drošību, jo, kā rāda statistika, vietās, kur veikta izvadu nomaiņa, noplūdes iespējamība samazinās līdz minimumam.

 

Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Daugavpilī?

Šovasar, īstenojot dabasgāzes apgādes sistēmas modernizācijas politiku, no jūlija līdz septembrim AS “Gaso” Daugavpilī veiks hidroslēgu un kondensāta savācēju likvidāciju vai to nomaiņu uz mūsdienīgākām noslēgierīcēm.

Dabasgāzes padeves pārtraukums tiek plānots Ruģeļu mikrorajonā Zaļās ielas 9 rajonā - 27 privātmājām, kā arī Jātnieku un Tukuma ielu krustojuma rajonā - 31 privātmājai, jo tiks veikti sekcionēšanas aizbīdņu uzstādīšanas darbi. Dabasgāzes padeves pārtraukums nepārsniegs vienu darba dienu, par ko lietotāji iepriekš tiks brīdināti. Tāpat Jātnieku ielas 77 rajonā ieplānota izolējošā savienojuma (monobloka) uzstādīšana uz zemā spiediena pazemes gāzesvada bez gāzes padeves pārtraukšanas lietotājiem.

Septembrī tiks nomainīts skapjveida gāzes regulēšanas punkts (SGRP) daudzdzīvokļu mājai Aglonas ielā 3, jo tas ir novecojis. Rekonstrukcijas laikā dabasgāzes padeve tiks pārtraukta visai mājai uz laiku līdz 8 stundām, par ko iedzīvotāji tiks laicīgi informēti.

Veicamie dabasgāzes apgādes sistēmas modernizācijas darbi un remontdarbi paaugstinās sistēmas drošību, atvieglos ekspluatāciju un nodrošinās pēc iespējas bezavāriju gāzes padevi lietotājiem.

 

Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Jēkabpilī?

Jēkabpilī laika periodā no 13.06.2022. līdz 17.06.2022. tiks veikta zemā spiediena kondensātsavācēju un hidroslēgu likvidācija vai nomaiņa uz bezaku noslēgierīcēm Auseklīšu ielas mikrorajonā. Rekonstrukcijas laikā uz 2 diennaktīm tiks pārtraukta dabasgāzes padeve daudzdzīvokļu mājām Auseklīša ielā 3, 11, 15, 21.

Ošānos, Salas pagastā, Jēkabpils novadā laikā no 13.06.2022. līdz 17.06.2022. tiks veikta zemā spiediena kondensātsavācēju likvidācija. Rekonstrukcijas laikā uz 2 diennaktīm tiks pārtraukta dabasgāzes padeve daudzdzīvokļu mājām Ošānu ielā 8, 11, 12A, 13, 14.

Salā, Salas pagastā, Jēkabpils novadā laika periodā no 27.06.2022. līdz 08.08.2022. tiks veikta zemā spiediena kondensātsavācēju un hidroslēgu likvidācija vai nomaiņa pret jaunu noslēgierīci. Rekonstrukcijas laikā uz 2 diennaktīm tiks pārtraukta dabasgāzes padeve daudzdzīvokļu mājām Susejas ielā 20, 21, Zaļajā ielā 1, 4, 6, Viestura ielā 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12.

Laika periodā no 05.09.2022. līdz 08.09.2022. Rožupē, Līvānu novadā tiks veikta zemā spiediena kondensātsavācēju un hidroslēgu likvidācija. Rekonstrukcijas laikā uz 2 diennaktīm tiks pārtraukta dabasgāzes padeve privātmājām Rožu 5, Kalnapurvs, Rožupe, Rožu 4, Dālderi, Rožupe, Rožu 7, Sumanka, Rožupe, Rožu 6, Auzas, Rožupe, Rožu 8, Rožupes Jaujas, Rožupe.

Pirms augstākminēto darbu izpildes par plānotajām dabasgāzes pārtraukumiem iedzīvotāji iepriekš tiks laicīgi brīdināti.

Rekonstrukcijas darbu izpilde nodrošinās iedzīvotājiem drošu un nepārtrauktu dabasgāzes piegādi.

 

Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks AS “Gaso” Bauskas iecirkņa apkalpes zonā (Ceraukste pagastā, Iecavā un Iecavas pagastā, Īslīces un Codes pagastos)?

Šajā sezonā AS “Gaso” plāno veikt deviņu virszemes un pazemes noslēgierīču rekonstrukcijas darbus Bauskas iecirkņa apkalpes zonā - Ceraukstes pagastā, Iecavā un Iecavas pagastā, Īslīces un Codes pagastos, no kuriem piecas rekonstrukcijas jau realizētas. Izpildīto darbu rezultātā tiks nodrošināta stabila un droša gāzes padeve patērētājiem.


Tā kā šo darbu izpildei ir nepieciešama gāzes padeves pārtraukšana uz vienu darba dienu (ja vien darbu gaitā netiek konstatēti apgrūtinoši apstākļi) galvenokārt rūpnieciskiem patērētajiem, AS “Gaso” iepriekš brīdina un saskaņo ar klientu izpildes laikus, lai pēc iespējas samazinātu radušās neērtības. 


Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ievadmezglu rekonstrukcijas darbi šogad plānoti šādās adresēs Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā:
Misa, Stacijas iela 4 (20.06.2022.-30.06.2022);
Misas Kūdra 1 1.korpuss (17.10.2022.-21.10.2022);
Misas Kūdra 1 2.korpus (17.10.2022.-21.10.2022);
Misas Kūdra 2 (24.10.2022.-28.10.2022);
Misas Kūdra 3 (24.10.2022.-28.10.2022);
Misas Kūdra 10 (01.11.2022.-04.11.2022);
Misas Kūdra 12 (04.11.2022.- 11.11.2022).

Rekonstrukcijas laikā jārēķinās ar gāzes padeves pārtraukumiem līdz 8 stundām, kā arī pie ieejas kāpņu telpā būs apgrūtināta pārvietošanās. Par gāzes padeves pārtraukumiem daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji iepriekš tiks brīdināti.

 

Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Jelgavā, Jaunolainē, Ānē un Dobelē?

Šosezon Jelgavā un Jaunolainē notiks sadales gāzesvada izbūves darbi, kas nodrošinās iespēju lietotājiem pieslēgties dabasgāzes tīklam. Ānē un Dobelē tiek plānota vairāku noslēgierīču nomaiņa. Izpildīto darbu rezultātā tiks nodrošināta stabila un droša gāzes padeve patērētājiem.

GASO rekonstrukcijas darbu plāns Jelgavā:

  1. No 06.06.2022. līdz 28.10.2022. plānots turpināt darbus pie sadales gāzesvada izbūves Miezītes ceļā, Jelgavā. Darbu izpilde sadalīta divās kārtās, un šogad turpināsies otrās kārtas būvniecība. Darbi noritēs no Miezītes ceļa 39 līdz Atmodas ielai. Pilnībā darbus plānots pabeigt 2022. gada oktobrī. Izbūves laikā iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem darbu izpildes zonā. Sadales gāzesvada izbūves rezultātā tas tiks sacilpots ar sadales gāzesvadu, kas izbūvēts Atmodas ielā, kas nodrošinās infrastruktūras efektīvāku izmantošanu, stabilizējot spiedienu dabasgāzes sadales sistēmā, kā arī nodrošinās drošu un nepārtrauktu dabasgāzes apgādi no vairākiem piegādes avotiem.
  2. Pašreiz notiek un visu vasaru turpināsies sadales gāzesvada izbūves darbi Jaunolainē pa Meža un Krasta ielām no autoceļa Jaunolaine-Plakanciems V8 līdz Ganu ielai. Izbūves laikā iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem darbu izpildes zonā. Sadales gāzesvada izbūve nodrošinās iespēju lietotājiem pieslēgties dabasgāzes tīklam. Gāzesvadu plānots nodot ekspluatācijā līdz 2022. gada beigām.
  3. Laika periodā no jūlija  līdz augustam plānots rekonstruēt vidējā spiediena virszemes noslēgierīci Celtnieku ielā 34A, Ānē. Patērētājiem, kas atrodas aiz šīs noslēgierīces, būs jārēķinās ar dabasgāzes pārtraukumu līdz 48 stundām. Protams, darbi tiks veikti pēc iespējas īsākā laikā.
  4. Laika periodā no jūlija  līdz augustam ar īslaicīgu dabasgāzes piegādes pārtraukumu būs jārēķinās arī iedzīvotājiem Dobelē, Jāņa Čakstes ielā 15 un 17 un Krišjāņa Barona ielā 12. Tur ir plānots veikt divu novecojušo pazemes noslēgierīču nomaiņu uz jaunām bezaku noslēgierīcēm, kā arī likvidēt kondensāta savācējus. Šie darbi tiks veikti pie viena atslēguma, un iespējamais dabasgāzes pārtraukums būs līdz 48 stundām.


Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Cēsīs, Priekuļos, Siguldā, Valmierā, Variņos un Palsmanē?

AS “Gaso” Cēsu iecirknis 2022. gadā turpinās realizēt gāzes izvadu nomaiņas programmu daudzdzīvokļu ēkām Cēsīs, Priekuļos, Siguldā, Valmierā, Variņos un Palsmanē. Šajā gadā plānots veikt 90 izvadu nomaiņu, iespēju robežās darbu veikšanu plānojot ēkās, kurās paredzēti vai notiek siltināšanas darbi.


Darba procesā iespējami gāzes padeves pārtraukumi līdz 6 stundām, par ko GASO iedzīvotājus brīdinās vismaz 5 darba dienas iepriekš. Minēto darbu veikšana būtiski uzlabos gāzesvadu sistēmas drošību, jo, kā rāda statistika, vietās, kur veikta izvadu nomaiņa, noplūdes iespējamība samazinās līdz minimumam.

Tāpat šajās pilsētās plānota arī zemā spiediena hidroslēgu un kondensātsavācēju likvidēšana vai nomaiņa ar bezaku noslēgierīcēm. Arī šos darbus primāri plānojam vietās, kur paredzēta pagalmu labiekārtošana vai seguma nomaiņa. Pārsvarā šajā procesā gāzes padeves pārtraukumi netiek plānoti vai tiek plānoti uz laiku, kas nepārsniedz 2 stundas. Procesa laikā tiek likvidētas novecojušās tīkla ierīces, kas izbūvētas galvenokārt uz sašķidrinātās gāzes sistēmām pirms 30 un vairāk gadiem, un uzstādītas efektīvas, drošas bezaku noslēgierīces, kas paaugstina dabasgāzes sistēmu drošību.

Siguldā jūlijā AS “Gaso” plāno sadales gāzesvada izbūvi pa Pēteralas, Mazo Pēteralas un Pavasara ielu gandrīz 700 m garumā,  kas nodrošinās gazifikācijas iespējas jaunbūvējamām privātmājām. Būtiskus traucējumus transporta kustībai un iedzīvotājiem šo darbu veikšana neradīs.

Cēsu novadā ievadu pārbūve paredzēta Piebalgas ielā 11, Cēsīs, Valmieras ielā 23a un 23b, Cēsīs, Izmēģinātāju ielā 6 un 8, Priekuļos, savukārt hidroslēgu pārbūve – Piebalgas ielā 11, Cēsīs, Bērzaines  ielā 34, Cēsīs, Valmieras ielā 23a, Cēsīs, Māras ielā 8, Cēsīs, un Elites ielā 1a, Priekuļos. Visus darbus paredzēts pabeigt no jūnija līdz septembrim, un pirms darbu uzsākšanas tie tiek saskaņoti ar konkrēto māju apsaimniekotāju un/vai zemes īpašnieku, kā arī vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas GASO informē iedzīvotājus, ja paredzēta gāzes padeves atslēgšana. Grafikos ir iespējamas izmaiņas, jo primāri tiek veikta ievadu pārbūve ēkās, kur notiek siltināšanas darbi vai plānota pagalma labiekārtošana.

Siguldas novadā ievadu pārbūve paredzēta Jaunatnes ielā 1, Siguldā, Helmaņa ielā 7 un 9, Siguldā, Pulkveža Brieža ielā 84/86 un 10, Siguldā, Lāčplēša ielā 6, Siguldā, Ata Kronvalda ielā 5, Siguldā, Šveices ielā 35, Siguldā, Leona Paegles ielā 8, Siguldā, Krišjāņa Barona ielā 12, Siguldā, savukārt hidroslēgu pārbūve – Leona Paegles ielā 5, 11 un 13, Siguldā, Pulkveža Brieža ielā 84/86, Siguldā, Krišjāņa Barona ielā 12, Siguldā, Jaunatnes ielā 1, Siguldā. Visus darbus paredzēts pabeigt no jūnija līdz septembrim, un pirms darbu uzsākšanas tie tiek saskaņoti ar konkrēto māju apsaimniekotāju un/vai zemes īpašnieku, kā arī vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas mēs informējam iedzīvotājus, ja paredzēta gāzes padeves atslēgšana. Grafikos ir iespējamas izmaiņas, jo primāri tiek veikta ievadu pārbūve ēkās, kur notiek siltināšanas darbi vai plānota pagalma labiekārtošana.

Valmieras novadā ievadu pārbūve paredzēta Voldemāra Baloža ielā 7a, Valmierā, Smiltenes ielā 2a, Valmierā, savukārt hidroslēgu pārbūve – Georga Apiņa ielā 18 un 22, Valmierā, Ūdens ielā 2b, Valmierā, Smiltenes ielā 2a, Valmierā, Rubenes ielā 34, Valmierā. Visus darbus paredzēts pabeigt no jūnija līdz oktobrim, un pirms darbu uzsākšanas tie tiek saskaņoti ar konkrēto māju apsaimniekotāju un/vai zemes īpašnieku, kā arī vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas mēs informējam iedzīvotājus, ja paredzēta gāzes padeves atslēgšana. Grafikos ir iespējamas izmaiņas, jo primāri tiek veikta ievadu pārbūve ēkās, kur notiek siltināšanas darbi vai plānota pagalma labiekārtošana.

Smiltenes novadā ievadu pārbūve paredzēta ēkās "Smaidas", "Zvaigznītes", "Rozītes" un "Vārpas", Palsmanē, Oktobra ielā 1a, 3 un 3a, Variņos, savukārt hidroslēgu pārbūve – Palsmanē starp minētajām ēkām un Oktobra ielā 3b, Variņos. Visus darbus paredzēts pabeigt no jūnija līdz oktobrim, un pirms darbu uzsākšanas tie tiek saskaņoti ar konkrēto māju apsaimniekotāju un/vai zemes īpašnieku, kā arī vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas mēs informējam iedzīvotājus, ja paredzēta gāzes padeves atslēgšana. Grafikos ir iespējamas izmaiņas, jo primāri tiek veikta ievadu pārbūve ēkās, kur notiek siltināšanas darbi vai plānota pagalma labiekārtošana.


Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remonti notiks Ogrē un Ikšķilē?

Ogrē laika periodā no jūnija līdz augustam Ausekļa prospektā 5, 9, 10, 16, Skolas ielā 15, 19, Mālkalnes prospektā 29 tiks veiktas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju hermētiskuma pārbaudes.


Gadījumā, ja šo pārbaužu rezultātā būs nepieciešams veikt daudzdzīvokļu māju ievadmezglu rekonstrukcijas, iedzīvotājiem tiks pārtraukta dabasgāzes padeve uz aptuveni 3 stundām. Par dabasgāzes padeves pārtraukumiem iedzīvotāji tiks informēti vismaz piecas dienas iepriekš. Ievadmezglu rekonstrukcijas laikā vītņu savienojumi tiek aizstāti ar metinātajiem savienojumiem, kas būtiski samazina iespējamās noplūdes ievadmezglos. Rekonstruētais ievads arī iegūst estētiskāku skatu.
Šobrīd tuvāko zināmo ievadmezglu rekonstrukciju paredzēts izpildīt daudzīvokļu mājas Ausekļu prospektā 16 pirmajam un otrajam ievadmezglam 16. jūnijā.

Ikšķilē, Rīgas ielā turpinās gāzesvada izbūve, kas nodrošinās iespēju lietotājiem pieslēgties dabasgāzes tīklam. Sadalošā gāzesvada izbūves laikā var būt apgrūtināta pārvietošanās pa Rīgas ielu.

 

 

Kāpēc jāveic noslēgierīču un dzīvojamo māju ievadu rekonstrukcija?

Šīs ierīces ir izbūvētas un ražotas pirms vairākiem desmitgadēm un ir tehniski un morāli novecojušas, citiem vārdiem – savu laiku nokalpojušas.

Veicot plānveida gāzesvadu tehnisko uzraudzību, izvērtējot konstatētus defektus, bojājumus un kopējo tīkla ierīču stāvokli, AS “Gaso” meistari dažreiz pieņem lēmumu veikt pilnīgu ierīces nomaiņu vai pārbūvi, jo kārtējais remonts dažreiz var būt ne tikai saimnieciski nelietderīgs bet pat tehniski neiespējams.

Mūsdienu tehnoloģijas un kvalitātes prasības šāda veida tīklā ierīcēm ir krietni augstākas, līdz ar to jaunās noslēgierīces, kā arī ievadmezgli viennozīmīgi ir drošāki, samazinās gāzes noplūdes iespēja.

 

Informācija tiks papildināta

Atpakaļ