GASO paziņojums par personas datu apstrādi

Izpildot Enerģētikas likuma prasības attiecībā uz dabasgāzes sadales un tirdzniecības pakalpojumu nodalīšanu un sadales sistēmas operatora neatkarību, un pamatojoties uz akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” sadalīšanas lēmumu (apstiprināts akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” 2017.gada 15.augusta ārkārtas akcionāru sapulcē) ir nodibināta akciju sabiedrība „Gaso” (juridiskā adrese – Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009), kas ir akciju sabiedrības „Latvija Gāze” tiesību un saistību pārņēmēja dabasgāzes sadales saimnieciskajos darbības veidos. Akciju sabiedrība „Gaso” reorganizācijas ceļā saņēmusi no akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” sadales sistēmas operatora pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos aktīvus, t.sk. arī nepieciešamos fizisko personu datus. Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 9.panta pirmās daļas prasībām, akciju sabiedrība „Gaso” informē, ka tā veic personas datu apstrādi ar šādu mērķi – klientu uzskaitei, pakalpojumu sniegšanai, piedāvāšanai, uzturēšanai un kvalitātes nodrošināšanai, pārziņa īpašuma drošībai un tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.
 

Atpakaļ