GASO sper soli tuvāk klientam

 

Par izmaiņām gāzapgādes sistēmas uzturēšanas kārtībā un pieslēgumu ierīkošanas apmaksā Guntars Gūte sarunājas ar a/s Gaso Gāzapgādes attīstības departamenta vadītāju Ināru Laubi

 

Dabasgāze, protams, ir ērts un drošs kurināmā veids, ja tev tāds ir, taču jauns gāzes pieslēgums ir dārgs un ierīkošana – ilgstošs un sarežģīts process, – tāda pārliecība valda lielā daļā sabiedrības. Gada sākumā Gaso pauda, ka meklē risinājumus, kā dabasgāzi padarīt klientiem pieejamāku un kā vienkāršot pieslēgšanas procesu. Vai ir jau sperti konkrēti soļi?

Patiesi, šāds mīts sabiedrībā valda, bet pēdējos mēnešos esam paveikuši lielu darbu, lai gāzes pieslēguma procesu padarītu maksimāli vienkāršu, ātru un arī finansiāli pieejamāku. Rezultātā jaunais pieslēguma process kļūs ļoti vienkāršs, jo plānojam papildu pakalpojumus tā dēvētās vienas pieturas aģentūras virzienā. Jau pašlaik normatīvais regulējums būvniecības jomā pieļauj vienāršoto kārtību pievada ierīkošanas procesā, ja nav iesaistīta trešā puse. Ja pašvaldība pieļauj būvniecības dokumentāciju izstrādāt uz iepriekš uzmērītas topogrāfijas vai būvju situācijas plāna, visus dokumentus var noformēt mēneša laikā. Šo kārtību var izmantot klienti, kuru īpašuma pieslēgumam ielā izbūvētas pievada daļas (atzari). Vispirms svarīgi noskaidrot, vai īpašuma tuvumā atrodas sadalošie jeb ielas gāzesvadi, kas nodrošina gāzapgādi rajonam. Tāpat iesakām lūgt konsultāciju Gaso speciālistiem par apstākļiem, kas var ietekmēt izmaksas, piemēram, kāda ir pieslēguma maksa, vai būs nepieciešamība būvēt sadalošo gāzesvadu, kāds būs pievada garums, apkures katla jauda un citas nianses. Nākamais solis jau ir pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšana. Pēc tam atbilstoši tehniskajiem noteikumiem jāizstrādā sadalošā vada, pievada un iekšvadu vai attiecīgi tikai pievada un iekšvadu būvniecības dokumentācija. Nākamie posmi jau ir būvniecības darbi, nodošana ekspluatācijā. Viens no pēdējiem posmiem ir pieslēguma līguma noslēgšana, kur jau tiek iekļauti arī nosacījumi par minēto ārpus īpašuma esošo pievadu nodošanu Gaso un kompensācijas izmaksu lietotājam. Pēdējais solis – klients izvēlas dabasgāzes tirgotāju un noslēdz tirdzniecības līgumu, pēc kā Gaso speciālists uzstāda dabasgāzes skaitītāju un veic dabasgāzes ielaišanu sistēmā. 

15. aprīlī spēkā stājās arī jauna Gaso pieslēguma maksas metodika. Kādi jaunumi potenciālos klientus sagaida šajā kārtībā?

Salīdzinot ar iepriekšējo metodiku, jaunajā ir noteikta daudz vienkāršāka pieslēguma maksas piemērošanas kārtība. Iepriekš atkarībā no atļautās slodzes pieslēguma maksu aprēķināja desmit grupās, un katrai pakāpei bija atšķirīga pieslēguma maksa. Tagad ir tikai seši bloki, kas procesu padara vienkāršāku un saprotamāku. Lietotājs par pieslēguma ierīkošanu pie esošas sadales sistēmas ar atļauto maksimālo slodzi no 2,5 līdz 16 kubikmetriem stundā (ieskaitot) daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī maksā pieslēguma maksu 200 eiro, pieslēgumam dzīvojamajai mājai – 700 eiro. Savukārt lietotājs par pieslēguma ierīkošanu pie esošas sadales sistēmas nedzīvojamos objektos ar atļauto maksimālo slodzi no 2,5 līdz 16 kubikmetriem stundā maksā pieslēguma maksu 700 eiro, ar atļauto slodzi no 16,1 līdz 65 kubikmetriem stundā maksā pieslēguma maksu 800 eiro, no 65,1 līdz 300 kubikmetriem stundā – 900 eiro, no 300,1 līdz 500 kubikmetriem stundā – 1000 eiro, bet virs 500 kubikmetriem stundā – 1100 eiro. Ja pieslēgums tiek izveidots, izbūvējot jaunu sadales gāzesvada posmu, mājsaimniecībām šī maksa ir tieši tāda pati, savukārt juridiskajiem klientiem maksa par pieslēgumu noteikta 40–20% apjomā no sadales gāzesvada būvniecības faktiskajām izmaksām. Šīs maksas apjoms ir atkarīgs no tā, cik lielu gāzes patēriņu juridiskais klients apņemas ik gadu patērēt nākamo piecu gadu laikā. Piemēram, ja būvniecības izmaksas ir 10 000 eiro, tad 40% no šīm izmaksām būs vairs tikai 4000 eiro. Savukārt, ja pieslēguma ierīkošanas atmaksāšanās laiks ir vismaz divas reizes mazāks par Gaso noteikto, Gaso var samazināt pieslēguma maksu līdz pat 20% līdzmaksājumam. Ar pieslēguma maksas veidiem un lielumiem var iepazīties Gaso mājaslapā. Šādu klientiem ērtāku kārtību ļauj īstenot Gaso valdes pērn decembrī apstiprinātā investīciju atmaksāšanās politika. Mājsaimniecībām un komunālajiem patērētājiem ar atļauto slodzi līdz 16 kubikmetriem stundā investīciju atmaksāšanās periods ir būtiski pagarināts. Līdz ar to ir iespēja vairāk realizēt gazifikācijas projektus. Savukārt rūpnieciskajiem patērētājiem saglabāts iepriekšējais investīciju atmaksāšanās laiks, taču tas ir saprātīgs un ekonomiski pamatots termiņš, jo arī investīcijas šādos projektos nereti ir daudz lielākas.

Nereti bijušas neskaidrības par pieslēguma piederības robežu – kur sākas klienta atbildība, bet kur – Gaso. Vai arī šajā ziņā ir kas mainījies?

Šā gada februārī Gaso valdes apstiprinātā jaunā tehniskā politika gāzesvadu piederības noteikšanai paredz jaunu piederības robežas vietu starp lietotāja gāzesvada pievadu un sadales sistēmas operatoram – Gaso – piederošo gāzesvadu. Tā ir gan gāzes saimniecības sakārtošana, padarot to efektīvāku un drošāku, gan arī uzņēmuma pretimnākšana gāzes lietotājiem, atslogojot viņu ikdienu un uzņemoties atbildību par gāzes sistēmu līdz pat lietotāja īpašuma robežai. Pirmo reizi tehniskā politika būtiski mainījās 2006. gadā, kad investīcijas bija sasniegušas četrus miljonus latu gadā jauno gāzesvadu būvniecībā. Toreiz, 2004.–2005. gadā – bija jūtams uzrāviens valsts tautsaimniecības attīstībā, kad notika dažādu projektu īstenošana gan privāto mājokļu būvniecībā, gan uzņēmumu attīstībā, gan pieprasījums jaunu gāzesvadu būvniecībā. Gāzes jomu ekonomiskā krīze tik ļoti neietekmēja, jo mums arī tolaik bija akcionāru strikti noteikta investīciju atmaksāšanās politika, proti, noteikts konkrēts investīciju atmaksāšanas laiks un sasniedzamie rentabilitātes rādītāji. Tādēļ investīcijas jau tobrīd bija samērā piesardzīgas. Tādēļ 2006. gadā tika mainīta tehniskā politika, nosakot, ka gāzesvada pievads objektam no pieslēguma vietas gāzesvadam bija lietotāja īpašums un lietotājs to gan projektēja, gan būvēja, gan atbilstoši Ministru kabineta «Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumiem» pēc tam arī nodrošināja to ekspluatāciju.

Kas radīja klientam papildu atbildību par drošības riskiem ārpus viņa īpašuma robežām.

Vēloties atbrīvot gāzes lietotājus no šīs atbildības un vadoties pēc sistēmas apkalpošanas drošības, kārtību nolēmām mainīt. Lai gan gāzapgādes sistēmu regulāri pārbauda un negadījumi notiek reti, apzināmies, ka dabasgāzes lietotājam ir sarežģīti nodrošināt sistēmas ekspluatāciju atbilstoši visiem normatīviem, īpaši ielas daļā. Ar to domāju gan dažādas saskaņošanas procedūras, ja blakus gāzes pievadam tiek plānoti kādi būvdarbi, gan nepieciešamos remontdarbus. Jaunā tehniskā politika paredz, ka tā gāzapgādes infrastruktūras daļa, kas ir ielas daļā, pieder sadales sistēmas operatoram, savukārt gadījumos, kad pieslēguma izbūvi veicis lietotājs par saviem līdzekļiem, Gaso atbilstoši metodikai ielas daļas infrastruktūras pārņemšanas brīdī daļēji kompensē klientiem šos izdevumus. Tas lietotājam samazina kopējās pieslēguma izveidošanas izmaksas, un Gaso pārņem atbildību par šo gāzesvadu ekspluatācijas nodrošināšanu.

Kāda ir noteikta izbūvēto gāzesvadu nodošanas kārtība un kompensācija?

Noteikumos atrunātas trīs dažādas situācijas, no kā atkarīgs Gaso izmaksātās kompensācijas apjoms. Ja lietotājs veic pieslēgumu pie jau esošas sadales sistēmas, izbūvējot pievadu un uzskaites mezglu un/vai spiediena regulēšanas iekārtu (mājas regulators vai mājas stabilizators), tad lietotājs nodod pievada daļu un attiecīgās iekārtas Gaso īpašumā. Gaso lietotājam par pievada daļu un iekārtu samaksā 400 eiro. Ja lietotājs veic pieslēgumu pie savā īpašumā esošas pievada daļas, izbūvējot attiecīgo iekārtu, lietotājs nodod iepriekš ielas daļā izbūvēto pievada daļu un attiecīgo iekārtu Gaso īpašumā, par to saņemot 300 eiro kompensāciju. Savukārt, ja lietotājs veic pieslēgumu pie Gaso īpašumā esošas pievada daļas, izbūvējot tikai attiecīgo iekārtu, lietotājs šo iekārtu nodod Gaso īpašumā, par ko Gaso lietotājam samaksā 200 eiro. Reālās pieslēguma izveidošanas izmaksas visos trijos gadījumos var būt lielākas nekā noteiktās summas, tomēr jānorāda, ka šādi sedzam gana būtisku daļu no lietotāja izmaksām. Turklāt šīs summas attiecīgi samazina klienta kopējās izmaksas par pieslēguma izveidošanu. Lai samazinātu pieslēguma ierīkošanas izmaksas un attiecīgo spiediena regulēšanas iekārtu izgatavošanas laiku, plānojam šo iekārtu centralizētu izgatavošanu un iepirkšanu.

 

 

Guntars Gūte. Diena.

Atpakaļ