Neatkarības ziņojums 2017

Ziņojums par AS “Gaso” atbilstību neatkarības prasībām

2017. gada 29. decembrī

Ziņojums par AS “Gaso” (turpmāk – GASO) atbilstību neatkarības prasībām (turpmāk – Neatkarības ziņojums) sagatavots saskaņā ar Enerģētikas likuma 45. panta prasībām, jo GASO ir sadales sistēmas operators, kurš ir tāda vertikāli integrēta komersanta sastāvā, kas nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību. GASO valdošais īpašnieks ir akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk – Latvijas Gāze), kas darbojas gan brīvajā dabasgāzes tirgū, gan nodrošina publiskā tirgotāja pakalpojumus.

Neatkarības ziņojuma saturs izriet no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - SPRK) Padomes 2017. gada 26. janvāra lēmuma Nr.1/3 Noteikumi par prasībām dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarībai (turpmāk - SPRK noteikumi).

Reorganizācijas gaita

Latvijas Gāzes reorganizācijas gaita, kā rezultātā tika nodibināts GASO, noritēja vairākos posmos. 2017. gada 16. jūnija Latvijas Gāzes kārtējā akcionāru sapulcē tika nolemts izveidot sadales sistēmas operatoru reorganizācijas ceļā, nodalot to kā Latvijas Gāzes meitasuzņēmumu.

Latvijas Gāzes reorganizācijas un GASO izveides gaita balstījās Latvijas Gāzes Reorganizācijas prospektā, kas tika publiskots 2017. gada 13. jūlijā. Pats reorganizācijas lēmums tika pieņemts 2017. gada 15. augusta ārkārtas akcionāru sapulcē.

Savukārt GASO dibināšanas sapulce norisinājās 2017. gada 22. novembrī. Komercreģistrā GASO tika ierakstīts 2017. gada 1. decembrī. Licenci dabasgāzes sadalei GASO saņēma 2017. gada 7. decembrī. Starp GASO un Latvijas Gāzi tika parakstīts mantas nodošanas pieņemšanas akts uz GASO dibināšanas brīdi.

Komerciālās informācijas aizsardzība pārejas posmā

Neskatoties uz to, ka neatkarības prasības stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī, aktīvi sagatavošanās darbi sadales operatora nodalīšanai un neatkarības prasību ievērošanai, tai skaitā komerciālās informācijas aizsardzībai, sākās jau uzreiz pēc akcionāru lēmuma atbalstīt Latvijas Gāzes reorganizācijas uzsākšanu. Piemēram, Latvijas Gāze izstrādāja IT resursu sadalīšanas plānu, paredzot neatkarības prasību ieviešanu līdz 2018. gada 1. janvārim, kā arī oktobrī tika apstiprināti Ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzības noteikumi akciju sabiedrībā "Latvijas Gāze", jau ņemot vērā neatkarības prasības un iekļaujot noteikumus GASO pārņemamā regulējuma sarakstā.

Ne mazāka loma komerciālās informācijas aizsardzības jomā bija darbinieku informēšana gan atsevišķos pasākumos, piemēram, iepazīstinot ar ierobežotas pieejamības, tai skaitā komerciālas, informācijas aizsardzības nosacījumiem, gan iesaistot atbildīgos darbiniekus IT sistēmu, telpu u.c. nodalīšanas pasākumos, kā rezultātā kolektīvā izveidojās priekšstats par neatkarības prasībām vēl pirms GASO nodibināšanas.

Līdz ar uzņēmuma dibināšanas lēmuma pieņemšanu tika uzsākta pakāpeniska personāla, telpu, IT infrastruktūras un IT sistēmu nodalīšana. Saskaņā ar GASO un Latvijas Gāzes iekšējiem noteikumiem visiem darbiniekiem bija jānodrošina komerciālās informācijas aizsardzība. Paralēli tam norisinājās pakāpeniska fizisku ierobežojumu ieviešana, tai skaitā IT sistēmu nodalīšana, lietotāju tiesību ierobežošana koplietošanas sistēmās, funkciju pārdale u.c. pasākumi. Nepārtraukti norisinājās tieši neatkarības prasību testēšana IT sistēmās un atklāto trūkumu novēršana.

Atbilstības programma

GASO ir izstrādājis un ieviesis Atbilstības programmu nediskriminējošas sadales sistēmas operatora rīcības nodrošināšanai (turpmāk – Atbilstības programma). Atbilstības programmā ir novērtēta esošā atbilstība un paveiktie pasākumi, kā arī identificēti veicamie pasākumi un atbildīgās personas.

Atbilstības programmas pasākumi ir iedalīti šādās jomās:

 • Par Atbilstības programmu atbildīgā persona;
 • Juridiskā nodalīšana;
 • Identitātes nodalīšana;
 • Pārvaldības nodalīšana;
 • Konfidenciālās informācijas aizsardzība;
 • Telpu, klientu apkalpošanas un IT infrastruktūras nodalīšana.

Atbilstoši Atbilstības programmas izvērtējumam, GASO apliecina, ka tā kopumā ievēro neatkarības prasības visās minētajās jomās un nodrošina nediskriminējošu rīcību. Atsevišķās jomās ir ieplānoti attīstības pasākumi, atsevišķu pasākumu izpilde notiks pēc 2018. gada 1. janvāra, tomēr šie atsevišķie pasākumi ir vērsti uz neatkarības stiprināšanu, nevis nodrošināšanu.

Turpmākajā ziņojumā tiks konspektīvi ziņots par iepriekš minētajām jomām, kuru pilns apraksts un veikto pasākumu uzskaitījums ir iekļauts Atbilstības programmā, kā arī tiks sniegta papildus informācija, kas nav iekļauta Atbilstības programmā, bet ir jāsniedz ziņojumā saskaņā ar SPRK noteikumiem.

Par Atbilstības programmu atbildīgā persona

GASO ir norīkojis atbildīgo personu par programmas kontroli un izpildi. Atbildīgā persona ir Korporatīvās pārvaldības atbilstības vadītājs Vinsents Makaris (kontaktinformācija: t.67369144, [email protected]).

Juridiskā nodalīšana

GASO ir reģistrēta Komercreģistrā 2017. gada 1. decembrī. GASO vienīgais īpašnieks ir dabasgāzes tirgotājs Latvijas Gāze, kā rezultātā GASO ir vertikāli integrēta komersanta struktūra. Juridiskā nodalīšana ir notikusi atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām, un citi pasākumi nav jāveic.

Identitātes nodalīšana

Lai nodrošinātu unikālu sadales sistēmas operatora zīmolu, Latvijas Gāze jau pirms GASO dibināšanas izstrādāja ar Latvijas Gāzi nesaistītu uzņēmuma nosaukumu un izstrādāja unikālu grafisko identitāti. GASO ir veicis virkni pasākumu, tai skaitā komunikācijas kanālu un klientu apkalpošanas telpu nošķiršanu, kas laika gaitā klientiem veicinās skaidru izpratni par sadales sistēmas operatora identitāti.

Pārvaldības nodalīšana

GASO apliecina, ka tās vadība (padomes un valdes locekļi, kā arī struktūrvienību vadītāji; GASO nav prokūristu) darbojas neatkarīgi un tiem tiek nodrošinātas tiesības neatkarīgi no vertikāli integrēta dabasgāzes komersanta pieņemt lēmumus attiecībā uz aktīviem, kas nepieciešami dabasgāzes sadales tīkla ekspluatācijai, uzturēšanai vai attīstībai.

GASO šos neatkarības nosacījumus ir iekļāvusi statūtos, padomes nolikumā un valdes reglamentā, valdes locekļu darba līgumos un struktūrvienību vadītāju un to vietnieku amata aprakstos, kas ir neatņemama darba līgumu sastāvdaļa. Padomes locekļi darbojas bez daba līgumiem, bet saskaņā ar statūtiem un padomes nolikumu.

Par neatkarību stiprinošiem apstākļiem ir uzskatāma arī atalgojuma politika un atbilstība. GASO pēcreorganizācijas posmā darbojas atbilstoši iekšējiem noteikumiem, kas tika izstrādāti Latvijas Gāzes vajadzībām un kurus GASO ir pārņēmis līdz savu dokumentu izstrādei. Savukārt GASO valdes un padomes darba alga ir noteikta, samērojot ar valsts kapitālsabiedrībām noteiktajiem valdes un padomes atlīdzības kritērijiem.

Viens no neatkarības stūrakmeņiem ir organizācijas pašpietiekamība. GASO apliecina, ka reorganizācijas ceļā tai ir nodrošināti pietiekami resursi patstāvīgai darbībai. Dibinot GASO, tika nodrošināti pietiekami finanšu un materiālie resursi, ko apliecina Revidenta atzinums par mantas pietiekamību no Latvijas Gāzes nodalāmās sabiedrības (GASO) pamatkapitāla izveidošanai un mantas nodošanas pieņemšanas akts. Plānošanas procesā tika izstrādāta GASO funkcijām atbilstoša organizatoriskā struktūra, kā arī saplānoti cilvēkresursi šo funkciju veikšanai, kas tika pārcelti no Latvijas Gāzes saskaņā ar Latvijas Gāzes rīkojumu par cilvēku pārcelšanu darbam GASO.

Papildus minētajiem pasākumiem, GASO nodrošina visu ar korporatīvo pārvaldību būtiskāko dokumentu publicēšanu interneta mājaslapā, tādējādi nodrošinot caurspīdīgumu un iespēju visiem tirgus dalībniekiem iepazīties ar GASO neatkarību regulējošiem dokumentiem.

Konfidenciālās informācijas aizsardzība

GASO apliecina, ka tā aizsargā no Latvijas Gāzes informāciju, kas ir iegūta, GASO pildot savus pienākumus, un kas ir uzskatāma par konfidenciālu. Vienlaikus GASO norāda, ka ne visa informācija, kas ir iegūta, GASO pildot savus pienākumus, ir aizsargājama no tirgus dalībniekiem vai klientiem, jo daļa informācijas ir sniedzama tirgus dalībniekiem vai klientiem saskaņā ar Enerģētikas likumu, Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumiem vai Noteikumiem par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem, un šādu informāciju GASO piedāvā vai nodrošina nediskriminējošā veidā.

Nediskriminējošu apstākļu radīšanai, GASO ir publicējis virkni iekšējo normatīvu, datus par pakalpojumiem, tehniskās prasības u.c. informāciju savā interneta mājaslapā.

Starp veiktajiem pasākumiem informācijas aizsardzībā minami Ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzības noteikumi, kas nosaka informācijas aizsardzības pienākumus (GASO tos ir pārņēmis no Latvijas Gāzes; 2018. gadā tiks pārstrādāti GASO vajadzībām), pieci IT resursu pārvaldības, lietošanas un drošības noteikumi, kas nodrošina konfidenciālās informācijas aizsardzības mehānismus IT sistēmās, darbinieku informēšanas pasākumi par neatkarības prasībām un informācijas aizsardzību. Pārējie būtiskie pasākumi attiecas uz fizisku aizsardzību, kas ir apskatīta nākamajā sadaļā.

Telpu, klientu apkalpošanas un IT infrastruktūras nodalīšana

Ņemot vērā fizisko integrāciju, kas ir pastāvējusi, sadales sistēmas operatoram esot Latvijas Gāzes sastāvā, kā arī Latvijas Gāzes administrācijas un klientu apkalpošanas atrašanos GASO ēku kompleksā, atsevišķās jomās ir paredzēta īslaicīga vai pastāvīga infrastruktūras koplietošana un sadarbība.

Kā piemēri ir minami patēriņa un norēķinu sistēmas koplietošana līdz laikam, kad Latvijas Gāze ieviesīs savu sistēmu, telpu noma, sadarbība skaitītāju rādījumu kartīšu apstrādē un citi sadarbības veidi. Par visiem sadarbības gadījumiem tiek slēgti līgumi. Lai nodrošinātu pušu neitralitāti un neatkarības prasību ievērošanu, sadarbības līgumu ietvaros tiek ievēroti šādi principi:

 • jebkurā neskaidrā vai interešu konflikta situācijā virsroku gūst Enerģētikas likumā noteiktās GASO neatkarības prasības;
 • GASO darbojas atbilstoši savām interesēm un patstāvīgi;
 • sadarbība neparedz kopīgu komercdarbību vai kopīgu stratēģisko plānošanu;
 • sadarbība notiek tikai uzņēmumu starpā, un tieša GASO darbinieku nodarbināšana un atlīdzības piešķiršana nav atļauta;
 • pakalpojumiem tiek noteikts tirgum atbilstošs pakalpojumu izcenojums, iekļaujot saprātīgu peļņu;
 • tiek nodrošināta GASO aizsargājamās informācijas aizsardzība.

Kopumā GASO ir nodrošinājis virkni pasākumu, lai fiziski nošķirtu Latvijas Gāzi, piemēram, ieviešot piekļuves tiesību ierobežojumus IT sistēmām, fiziski nodalot administratīvās un klientu apkalpošanas telpas, nodrošinot dalītu telpu piekļuves kontroli un veicot virkni citu pasākumu, kas plašāk ir aprakstīti Atbilstība programmā.

Lai veiktu komerciālās informācijas aizsardzības novērtējumu IT sistēmās, GASO pasūtīja neatkarīga sertificēta auditora IT sistēmu un informācijas auditu. Atbilstoši auditora atzinumam audita atzinuma sastādīšanas brīdī GASO nodrošināja neatkarību, neskatoties uz atsevišķu IT sistēmu koplietošanu ar Latvijas Gāzi, un nodrošināja komerciālās informācijas konfidencialitāti. Kopumā auditā netika konstatēti kritiski atbilstības novērtējumi. Auditā tika konstatēti divi vidējas atbilstības trūkumi, kā arī izteikti vairāki vispārīgi ieteikumi. Ņemot vērā to, ka GASO, tostarp ņemot vērā audita ieteikumus, turpinās uzlabot gan iekšējo uzņēmuma regulējumu, gan IT sistēmas, kopumā 2018. gadā sagaidāma virzība uz vēl stingrāku neatkarību un vēl stingrāku komerciālās informācijas aizsardzību.

Neatkarības ziņojuma publiskošana

Neatkarības ziņojuma teksts ir publiskots GASO interneta mājaslapā. Savukārt daļa Neatkarības ziņojuma pielikumu satur komercnoslēpumu un personu datus, tādēļ pielikumi netiek publicēti.