Jaunumi pievadu projektu saskaņošanas kārtībā

Civillikums paredz, ka gadījumā, ja iela vai koplietošanas ceļš, kas nav pašvaldības īpašums, ir viena vai vairāku personu īpašums, jebkāda veida būvniecība, kas skar šo īpašumu, ir jāsaskaņo ar visiem tā kopīpašniekiem.

Būvniecības nozari reglamentējošais normatīvais regulējums:

  1. nosaka, ka būvniecības ierosinātājs ir atbildīgs par būvniecības procesa atbilstību regulējumam, un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
  2. nosaka, ka būvniecības dokumentācijas izstrādātājs, ja tas ir sertificēts speciālists, ir atbildīgs par būvniecības dokumentācijas atbilstību regulējumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
  3. nenosaka sadales sistēmas operatora atbildību par būvniecības dokumentācijas saskaņojumiem ar nekustamo īpašumu īpašniekiem Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;
  4. nenosaka GASO par pēdējo būvniecības dokumentācijas saskaņojumu sniedzēju.

Balstoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikto atbildības sadalījumu, gadījumos, ja ēkas gāzapgādei paredzēts izbūvēt pievadu, pievienojoties pie ielas sadales gāzesvada vietā, kur iela pieder vairākiem kopīpašniekiem, 2019.gada 27.septembrī ir akceptēta vienota GASO nostāja, ka GASO nav pienākums pārliecināties, ka pirms būvniecības dokumentācijas iesniegšanas saskaņošanai GASO ir saņemti visi ielas kopīpašnieku saskaņojumi.

Atpakaļ