Ministru kabineta noteikumi Nr. 567

Saistībā ar izmaiņām Enerģētikas likumā kopš 2022. gada 16. septembra spēkā ir jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 567 “Noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā”, kas aizstāj iepriekšējos MK noteikumus Nr. 650. Noteikumu pārstrādes gaitā aktualizētas prasības biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes kvalitātei, tās ievadīšanai sadales gāzesvadu sistēmā. Papildus aktualizētas prasības gāzes ievadīšanas mezgla izbūvei. Ņemot vērā šīs MK noteikumu izmaiņas, GASO veic priekšlikuma izstrādi jaunam Latvijas Valsts standartam “No atjaunojamiem energoresursiem iegūto gāzu izmantošana dabasgāzes sadales  sistēmā”.

Atpakaļ